Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên? Gợi ý đáp án module 4

Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4 THCS: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

  • Gợi ý đáp án mô đun 4 đại trà THCS

1. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Câu hỏi:

Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Trả lời:

– Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường

– Căn cứ vào nội dung môn học: Chủ đề, số tiết, thời điểm, thiết bị, địa điểm dạy học

– Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh, điều kiện trang thiết bị của nhà trường

2. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Câu hỏi: Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Trả lời:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện CTGDPT linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục.
  • Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và GV trong việc thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các PPDH và đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực HS.
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; bảo đảm tính dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ HS và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Gợi ý đáp án tự luận module 4 Tiểu học - Tất cả các môn Đáp án video mô đun 4 tiểu học

Trả lời