Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo - Mẫu số 01/ƯĐGD Mẫu đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục - Allavida

Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo – Mẫu số 01/ƯĐGD Mẫu đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục

Tải về

Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo – Mẫu số 01/ƯĐGD

Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo – Mẫu số 01/ƯĐGD được ban hành theo Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH về chế độ ưu đãi trong giáo dục với con của người có công cách mạng. Mẫu tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục được gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận về việc trợ cấp đối với con em của người có công.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Họ và tên người có công:(1)………………………………………………………..là:(2)………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………..Nam/Nữ:……………………………….

Số hồ sơ:………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………………………………………..Quận (huyện):…………………………

Tỉnh (thành phố):……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp:…………………………………………………………………………………………………

Tôi là:(3)………………………………………………………..Quan hệ với người có công (4):……………………………..

Đề nghị giải quyết ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:

STT Họ và tên (5) Ngày, tháng, năm sinh Quan hệ với người có công
1
2
…..

Hình thức nhận chế độ ưu đãi:

Trực tiếp tại cơ quan LĐTBXH
Qua Tài khoản cá nhân. Số TK:………………………………. Tại NH…………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm  Ai được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung? Quy định về phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)

Ông/bà………………………………………………..
có bản khai như trên là đúng.

Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………, ngày…… tháng…..năm……
NGƯỜI KHAI
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú

(1) Ghi rõ họ tên người có công.

(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).

(3) Ghi họ tên người đứng khai.

(4) Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.

(5) Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.

(6) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

  • Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.
  • Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.
  • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời