Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi Mẫu tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế - Allavida

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi Mẫu tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế

Tải về

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi được sử dụng trong trường hợp việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại…. Mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi nêu rõ thông tin người nhận con nuôi, trẻ được nhận làm con nuôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại đây.

  • Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
  • Giấy xác nhận người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh
  • Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội cho mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con học

1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân………………………………………………………………………………

Chúng tôi (Tôi) là:

Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Xem thêm  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2021 theo Thông tư 04 Giấy xác nhận độc thân, tình trạng hôn nhân

Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ……………………………………………………………….Giới tính:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………………………………………..Quốc tịch:……………….

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:

Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):…………………………………………………….

Tên cơ sở nuôi dưỡng:……………………………………………………………………………………

Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại:……………………ngày………..tháng………..năm……

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị………………………………………………………………….. đăng ký.

Làm tại:…………………………………………ngày …………tháng…………năm…………

Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã
đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây (2)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Ngày………..tháng………..năm……….

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Người khai
………………..

2. Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Trình tự thực hiện:

– Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Xem thêm  Tờ khai đăng ký kết hôn 2021 Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ:

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời