Tờ khai đăng ký lại khai sinh Tờ khai đăng ký lại việc sinh

Tải về

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để khai về việc đăng ký lại khai sinh. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân của người khai, quan hệ với người được khai sinh lại, người được khai sinh lại, thông tin về cha, mẹ của người khai sinh lại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh tại đây.

  • Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
  • Tờ khai đăng ký khai sinh
  • Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

1. Tờ khai đăng ký lại khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được khai sinh: ………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………..ghi bằng chữ: ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:………………….. Dân tộc: ……………………… ………..Quốc tịch: …………………………

Nơi sinh:(4)………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:…………………………………………………………………………………..

Năm sinh: (5)……………………………Dân tộc:……………..Quốc tịch: ………………………………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người cha:…………………………………………………………………………………..

Xem thêm  Thơ xin lỗi người yêu Thơ khi người yêu giận

Năm sinh: (5)……………………………Dân tộc:……………..Quốc tịch:………………………………….

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký khai sinh tại: (6)……………………………………………………………………………………

Giấy khai sinh số: (7)………………………….., quyển số (7)………. ngày …… / ………./…

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đủ các giấy tờ hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

————————-
Đề nghị cấp bản sao(8): Có , Không

Số lượng:…….bản

2. Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

Kính gửi: …………………………………………………..

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh:……………………………………………………..

Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ……………………………………………………………….Giới tính:………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………………Quốc tịch:…………………………………………………….

Quê quán (1):…………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………………………

Họ và tên cha:………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………………Quốc tịch:…………………………………………..

Họ và tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch:………………………………………….

Đã đăng ký khai sinh tại:………………………ngày………..tháng………..năm………..

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị……………………………………… đăng ký.

…………., ngày….tháng….năm….

Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã
đăng ký khai sinh trước đây(2)

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Ngày………..tháng………..năm………..

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

…………………………………..

Người khai

Chú thích:

(1) Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc sinh khác với nơi đăng ký khai sinh trước đây.

3. Cách điền tờ khai đăng ký lại khai sinh

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chỉ cơ sở y tế đó; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh) nơi sinh ra; trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chỉ ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).

(6) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.

(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(8) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời