Tổ chuyên môn là gì? Chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn Quy định về tổ chuyên môn trong nhà trường - Allavida

Tổ chuyên môn là gì? Chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn Quy định về tổ chuyên môn trong nhà trường

Tải về Bản in

Tổ chuyên môn tiểu học, THCS là gì? Tổ chuyên môn có chức năng và nhiệm vụ gì trong nhà trường. Trong bài viết này Allavida.org xin chia sẻ một số thông tin về hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tổ chuyên môn là gì

Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.

2. Tổ chuyên môn tiểu học

1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.

2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

3. Tổ chuyên môn THCS

1. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

Xem thêm  Đất thương mại, dịch vụ là gì? Có được xây nhà, cấp sổ đỏ không? Những lưu ý khi mua đất thương mại, dịch vụ

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

4. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn

1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị thí nghiệm được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng biên chế, bổ nhiệm Tổ trưởng và giao nhiệm vụ vào đầu năm học, nhiệm kỳ 1 năm.

2. Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

Xem thêm  Phù hiệu xe là gì? Lệ phí cấp phù hiệu xe tải Các xe vận tải phải có phù hiệu theo quy định

Đề xuất phân công dạy thay, dạy thay khi trong tổ có người nghỉ.

Xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn của Nhà trường, duy trì lịch sinh hoạt tổ định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

Cùng với nhóm trưởng xây dựng chương trình, nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn.

3. Nhóm trưởng chuyên môn chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, thay mặt tổ trưởng điều hành các công vịêc của tổ khi tổ trưởng vắng hoặc khi Hiệu trưởng trực tiếp phân công, cùng tổ trưởng chịu trách nhiệm về các công việc trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao.

4. Mỗi tổ thành lập các nhóm chuyên môn tùy theo đặc trưng, nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn, mỗi nhóm có một nhóm trưởng do Hiệu trưởng chỉ định, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được giao, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình và duy trì sinh hoạt nhóm chuyên môn định kỳ theo lịch công tác và hướng dẫn của Nhà trường.

5. Mỗi thành viên trong tổ phải chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ trưởng và nhóm trưởng khi được lãnh đạo Nhà trường ủy quyền. Khi phân công giáo viên dạy thay, tổ trưởng phải thông báo trực tiếp tới người dạy thay, đồng thời ghi rõ vào Sổ Nghị quyết tổ và ghi trên bảng tin của Nhà trường.

5. Chức năng của tổ chuyên môn

– Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học;

– Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.

Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.

Xem thêm  3 tại chỗ 1 cung đường 2 địa điểm là gì 1 cung đường 2 điểm đến

Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

6. Sinh hoạt tổ chuyên môn

– Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường; là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện.

– Việc sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT (2 tuần/lần). Thời gian do Hiệu trưởng quy định và tuỳ yêu cầu về tính chất, nội dung công việc);

– Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định (tránh việc sinh hoạt chỉ để giải quyết sự vụ, sự việc và/hoặc mang tính hành chính);

Mời các bạn tham khảo thêm:

  • Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn
  • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp tổ chuyên môn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời