Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ Giữa công dân Việt Nam và ng­ười n­ước ngoài cùng c­ư trú tại Việt Nam - Allavida

Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ Giữa công dân Việt Nam và ng­ười n­ước ngoài cùng c­ư trú tại Việt Nam

Tải về

Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và ng­ười n­ước ngoài cùng c­ư trú tại Việt Nam:

Mục đích: Đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và ng­ười n­ước ngoài cùng c­ư trú tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước đây thường trú tại Việt Nam, người nước ngoài.

Hồ sơ gồm có:

* Đăng ký giám hộ:

+ Ng­ười đư­ợc cử làm giám hộ phải nộp giấy cử giám hộ (mẫu số 11a). Giấy cử giám hộ do ng­ười cử giám hộ lập; nếu có nhiều ngư­ời cùng cử một ngư­ời làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào giấy cử giám hộ.

+ Trong trư­ờng hợp ngư­ời đư­ợc giám hộ có tài sản riêng thì phải nộp danh mục tài sản.

* Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ:

+ Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ theo mẫu (mẫu số 11b).

+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp tru­ớc đây.

+ Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

+ Trong tr­ường hợp ng­ười đư­ợc giám hộ có tài sản riêng, đã đ­ược lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì ng­ười yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của ng­ười đư­ợc giám hộ.

Xem thêm  Đơn xin giành quyền nuôi con Đơn khởi kiện đòi lại quyền nuôi con

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời