Tài liệu bồi dưỡng module 5 cán bộ quản lý Tài liệu tìm hiểu mô đun 5

Tải về

Mô đun 5 cán bộ quản lý có nội dung là Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng module 5 Tiểu học, mời các thầy cô tham khảo và tải về để tìm hiểu rõ hơn về nội dung module 5.

Modul 5 gồm các nội dung: Giới thiệu về mô đun 5, yêu cầu cần đạt, nội dung chính, kế hoạch bồi dưỡng, bài tập cuối khóa….

Nội dung mô đun 5 CBQL Tiểu học

I. TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học” là mô đun bồi dưỡng tiếp nối sau các mô đun về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học”, “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”, “Quản trị tài chính trong trường tiểu học” và “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học” nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 [1] .

Trong các mô đun Quản trị trường tiểu học, mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học có một vị trí quan trọng. Chất lượng giáo dục làm nên uy tín, thương hiệu của một nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của trường tiểu học lại bao gồm chất lượng của hoạt động dạy học, giáo dục; chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chất lượng của các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh… Vì thế, phải xem quản trị các yếu tố này là những nội dung của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; từ đó thấy rõ sự tiếp nối, mối liên hệ giữa mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học với các mô đun trước và sự cần thiết phải khai thác kiến thức từ các mô đun trước phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Khóa bồi dưỡng mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học” tập trung vào những vấn đề cơ bản, chủ yếu của quản trị chất lượng giáo dục trong trường tiểu học nói chung và quản trị chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng. Các nội dung của mô đun được xây dựng dựa trên tiếp cận về quản trị chất lượng giáo dục và tiếp cận về hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý. Các cách tiếp cận này không chỉ mang tính hiện đại mà còn phù hợp với bối cảnh thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở nước ta hiện nay.

Mục tiêu chung của mô đun nhằm hướng dẫn cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trường tiểu học thực hiện quản trị chất lượng giáo dục.

Xem thêm  Lịch âm 2021 hôm nay, Lịch 2021 hôm nay Lịch âm năm Tân Sửu

Mô đun được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp, trong đó có 07 ngày tự học online qua hệ thống LMS trước khi tập huấn trực tiếp; 02 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng hoạt động trải nghiệm và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài tập này trên hệ thống học tập trực tuyến.

Tài liệu của mô đun được biên soạn dành cho hai đối tượng là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng giúp báo cáo viên và học viên sử dụng một cách thuận lợi, hiện quả trong quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập…

2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN

Sau khi hoàn thành mô đun, học viên:

1) Hiểu được các vấn đề cơ bản của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; phân tích được các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường tiểu học và vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học;

2) Mô tả được quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học;

Xem thêm  Công thức tính diện tích tam giác Cách tính diện tích tam giác: vuông, thường, cân, đều

3) Đánh giá được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học; lập được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học;

4) Tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá, phối hợp đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học để phát triển bền vững nhà trường;

5) Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Để xem đầy đủ nội dung Tài liệu bồi dưỡng mô đun 5, mời các bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời