Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên 2022 Phiếu đánh giá viên chức mới nhất - Allavida

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên 2022 Phiếu đánh giá viên chức mới nhất

Tải về

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên 2022 là mẫu được lập ra vào dịp cuối năm học để tự đánh giá kết quả công tác tu dưỡng, rèn luyện của mình trong năm vừa qua. Mời các bạn tham khảo.

Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là văn bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên là mẫu mà giáo viên phải hoàn thành sau khi kết thúc năm học để nhận xét những ưu và nhược điểm của bản thân để từ đó đưa ra phương hướng phấn đấu cho năm học tiếp theo. Dưới đây là Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức mới nhất theo Quyết định 3277 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo nhằm hoàn thiện phiếu đánh giá của bản thân.

1. Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức là một trong những mẫu phiếu được ban hành kèm Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là một trong những loại giấy tờ, văn bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức.

Trong đó, mẫu phiếu này bao gồm các nội dung:

– Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;

– Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.

2. Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo Quyết định 3277

Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức mới nhất được ban hành theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm:

Họ và tên:…………………………………………

Chức vụ, chức danh:…………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

2. Đạo đức, lối sống:

3. Tác phong, lề lối làm việc:

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………

…., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…, ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức số 1

Mẫu số 03

Ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ

PHÒNG GDĐT ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ,

XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm học 2020-2021

Họ và tên: ……………….

Chức vụ, chức danh: …………

Đơn vị công tác: Trường tiểu học ………..;

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực hiện phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

b) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

c) Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

– Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

d) Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết,chỉ thị,quyết định và các văn bản của Đảng.

– Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham dự các cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức, đồng thời luôn có ý kiến để xây dựng, rút kinh nghiệm và bàn bạc đưa ra phương hướng phát triển giáo dục ở địa phương

Xem thêm  Kế hoạch giáo dục môn Toán lớp 7 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 giảm tải

2. Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

– Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

– Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị công tác.

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

– Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

c) Có tinh thần đoàn kết, xây dựngcơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

– Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.

d) Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

– Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳng thắng với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếp công việc.

3. Tác phong, lề lối làm việc

a) Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

– Có ý thức cao trong công việc, luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

d) Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và đoàn thể trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việc chuyên môn của mình và của cả đơn vị.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

a) Chấp hành sự phân công của tổ chức;

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức;

b) Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

– Bản thân thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

– Bản thân thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định.

d) Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tinchính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịvới cấp trên khi được yêu cầu.

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Thực hiện tốt các quy định của ngành và của trường, soạn bài đầy đủ, đúng với phân phối chương trình, thời khóa biểu và trước hai ngày theo quy định, hoàn thành tốt các loại hồ sơ, chấm chữa bài đầy đủ công bằng và động viên kịp thời tới các em học sinh, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình, lên lớp đúng giờ quy định.

6. Thái độ phục vụ nhân dân

– Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh.

– Xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của phụ huynh học sinh với việc học tập và giáo dục của các em.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm

* Ưu điểm:

– Là một đảng viên bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của Chi bộ và nhà trường

– Thực hiện tốt các quy định của ngành và của trường, soạn bài đầy đủ, đúng với phân phối chương trình, thời khóa biểu và trước hai ngày theo quy định, hoàn thành tốt các loại hồ sơ, chấm chữa bài đầy đủ công bằng và động viên kịp thời tới các em học sinh, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình, lên lớp đúng giờ quy định.

Xem thêm  Bộ luật Hồng Đức là gì? Nội dung Bộ luật Hồng Đức? Tại sao nói Bộ luật Hồng đức là bộ luật đầy đủ và tiến bộ nhất trong thời kỳ phong kiến Việt Nam

– Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.

* Khuyết điểm:

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể trong trường có lúc còn chưa cao.

– Còn nể nang trong đấu tranh phê và tự phê.

2. Tự xếp loại chất lượng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

…….., ngày …tháng ..năm 2021

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày …… tháng ….. năm 202..

TỔ TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng

…………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày…. tháng…. năm…..

HIỆU TRƯỞNG

4. Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức số 2

PHÒNG GD&ĐT ……….

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: 2020 – 2021.

Họ và tên: ……….

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên……….

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …. ; Bậc:…. ; hệ số lương: ……..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Đạo đức, lối sống:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, gần gũi, lành mạnh, có tinh thần học hỏi để không ngừng tích luỹ và trao dồi cho bản thân .

3. Tác phong, lề lối làm việc:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc phù hợp với nhà giáo.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

– Bản thân luôn chấp hành tốt quy chế của ngành, nội quy, quy định của trường.

– Thực hiện đầy đủ ngày giờ công, hoàn thành sổ sách đúng theo quy định.

– Thực hiện soạn giảng đầy đủ và đúng thời gian quy định, không cắt xén chương trình giảng dạy.

– Là một giáo viên, tôi luôn có tinh thần cầu tiến, phấn đấu không ngừng trong các hoạt động chuyên môn, đoàn thể, trao dồi đạo đức tác phong nhà giáo.

– Luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các lớp học tập huấn bồi dưỡng giáo viên.

– Đối với học sinh luôn quan tâm, thương yêu, gần gũi học sinh để hiểu hơn tâm lý của các em từ đó có biện pháp giáo dục, uốn nắn phù hợp.

– Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.

– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành tốt mọi công việc chuyên môn của mình.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

…………………………………………………………………………………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

…………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

– Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do ngành và địa phương tổ chức. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần đoàn kết học hỏi đồng nghiệp.

– Tiếng anh còn hạn chế.

2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

…………, ngày ….tháng 5 năm 2021.

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày …… tháng ….. năm 202..

TỔ TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊNCHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng

…………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày…. tháng…. năm…..

HIỆU TRƯỞNG

5. Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Về chính trị tư tưởng

 • Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;
 • Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;
 • Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
 • Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

Đạo đức, lối sống

 • Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
 • Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.
 • Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 • Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
Xem thêm  Ý nghĩa nhan đề bài thơ Khi con tu hú Giải thích nhan đề Khi con tu hú

Tác phong, lề lối làm việc

 • Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
 • Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Ý thức tổ chức kỷ luật

 • Chấp hành sự phân công của tổ chức.
 • Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
 • Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.
 • Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

 • Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Phần 2 tự đánh giá xếp loại

Đối với việc tự nhận xét ưu, nhược điểm, bạn đọc có thể dựa trên những tiêu chí sau đây:

Về ưu điểm:

 • Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,s ẵn sàng giúp đỡ mọi người.
 • Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.
 • Thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.
 • Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.
 • Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động trong công việc.
 • Có ý thức học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến hướng dẫn, góp ý của lãnh đạo và các đồng nghiệp trong cơ quan. Tự nâng cao trình độ, không ngại những những nhiệm vụ mới có áp lực công việc cao do cơ quan, đơn vị, tổ chức giao phó.
 • Không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

Nhược điểm: (Ghi rõ hạn chế của bản thân trong thời gian qua)

Đối với việc tự xếp loại chất lượng viên chức

 • Việc tự xếp loại chất lượng viên chức sẽ dựa vào các tiêu chí cụ thể được quy định tại Nghị định 90.
 • Theo đó có 4 mức xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

6. Các bước đánh giá, xếp loại viên chức

Với đối tượng viên chức là người đứng đầu và viên chức không giữ chức vụ, lãnh đạo thì các bước đánh giá, xếp loại cũng có một số khác nhau. Cụ thể:

Bước

Viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Bước 1

Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Bước 2

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức

Bước 3

Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác

Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 4

Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 5

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Để đánh giá, xếp loại viên chức thì viên chức phải tự viết phiếu đánh giá và căn cứ vào tình hình phấn đấu trong năm để nhận được mức đánh giá phù hợp. Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên được Allavida.org sưu tầm và đăng tải giúp các giáo viên dễ dàng hơn trong việc đánh giá, xếp loại cuối năm. Các bạn bấm vào nút tải về để tải về máy miễn phí mẫu phiếu giúp công việc đánh giá cuối năm trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời