Phiếu đánh giá và xếp loại công chức, viên chức cuối năm Mẫu đánh giá và phân loại công chức, viên chức theo Nghị định 90 - Allavida

Phiếu đánh giá và xếp loại công chức, viên chức cuối năm Mẫu đánh giá và phân loại công chức, viên chức theo Nghị định 90

Tải về

Phiếu đánh giá công chức viên chức năm 2021

Mẫu đánh phiếu giá công chức cuối năm dành cho nhân viên  mới nhất hiện nay được ban hành theo Nghị định 90 năm 2020 về hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Sau đây là nội dung chi tiết 2 mẫu đánh giá xếp loại công chức viên chức cuối năm, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Phó Hiệu trưởng

1. Phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2021

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm …………..

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, chức danh: ………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tác phong, lề lối làm việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

Xem thêm  Tấn công mạng là gì? Các hành vi được coi là tấn công mạng Các hình thức tấn công mạng

……………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tự xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ……….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

Xem thêm  Xâm hại trẻ em là gì? Quy định của pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên

PHÒNG GD&ĐT …….

TRƯỜNG THCS ……………………

______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm học 20…. – 20….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: …………. Hệ số lương: ………………..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Xem thêm  Top 8 bài hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn Bài viết số 2 lớp 8 đề 2

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Tổ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời