Phiếu đánh giá đề tài Phiếu đánh giá đề tài cho giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Allavida

Phiếu đánh giá đề tài Phiếu đánh giá đề tài cho giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Tải về

Phiếu đánh giá đề tài

Phiếu đánh giá đề tài là mẫu phiếu dùng để cho hội đồng thi đánh giá về đề tài của sinh viên tham gia, trong đó có các thang điểm nhất định để đánh giá đề tài, mẫu phiếu đánh giá đề tài được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BGDDT ngày 22 tháng 06 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế xét tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, mời các bạn cùng xem và tải về.

Phiếu đánh giá đề tài

Nội dung cơ bản của phiếu đánh giá đề tài:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mã số đề tài:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM…

1. Họ tên thành viên Hội đồng: ……………………………………………………………………….

2. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm): ……………………………………..

3. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………………………..

4. Đánh giá của thành viên Hội đồng:

Số thứ tự Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Điểm đánh giá
1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 15
1.1 Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước (0 ÷ 5 đ)
1.2 Có phân tích, đánh giá và chỉ ra những tồn tại chưa được giải quyết (0 ÷ 5 đ)
1.4 Nêu được lý do lựa chọn đề tài (0 ÷ 5 đ)
2 Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận 15
2.1 Ý tưởng của đề tài: có tính mới về khoa học, có ý nghĩa về thực tiễn ứng dụng… (0 ÷ 10 đ)
2.2 Cách tiếp cận: có tính khoa học, tính sáng tạo… (0 ÷ 5 đ)
3 Mục tiêu đề tài 10
3.1 Tính rõ ràng, cụ thể… (0 ÷ 5 đ)
3.2 Phù hợp với tên và nội dung nghiên cứu của đề tài (0 ÷ 5 đ)
4 Phương pháp nghiên cứu 10
4.1 Tính đầy đủ, phù hợp với nội dung nghiên cứu (0 ÷ 5 đ)
4.2 Tính rõ ràng, đúng đắn, hiện đại của các phương pháp nghiên cứu được sử dụng (0 ÷ 5 đ)
5 Kết quả nghiên cứu 40
5.1 Lượng kết quả nghiên cứu so với các nội dung nghiên cứu thực hiện (0 ÷ 10 đ)
5.2 Bàn luận, phân tích ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu phục vụ mục tiêu đề tài (0 ÷ 15 đ)
5.3 Sự hoàn chỉnh trong kết quả nghiên cứu để giải quyết mục tiêu đề tài đặt ra (0 ÷ 10 đ)
5.4 Khả năng vận dụng kết quả nghiên cứu trong nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, ưu tiên đề tài đã được triển khai ứng dụng trong thực tiễn (0 ÷ 5 đ)
6 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5
6.1 Bố cục, logic hợp lý… (0 ÷ 1 đ)
6.2 Nội dung đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của một báo cáo tổng kết đề tài (0 ÷ 2 đ)
6.3 Trình bày sạch đẹp, ít lỗi chế bản… (0 ÷ 2 đ)
7 Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, lấy (*) hoặc (**)
(*) Đã công bố bài báo (0 ÷ 5 đ)
(**) Trường hợp có giấy xác nhận đăng (0 ÷ 4 đ)
5
Cộng 100

Ghi chú:

  • a) Đề tài được chấm theo thang điểm 100, là số nguyên.
  • b) Khung điểm xét giải: Đề tài đạt từ 85 điểm trở lên được chọn vào vòng chung khảo; từ 80 điểm đến dưới 85 điểm được xét giải ba; từ 70 điểm đến dưới 80 điểm được xét giải khuyến khích; đề tài không được xét giải nếu đạt dưới 70 điểm hoặc bị phát hiện hồ sơ không hợp lệ.

5.Ý kiến và kiến nghị khác: …………………………………………………………………….

Xem thêm  Tư cách pháp nhân là gì? Thế nào là tư cách pháp nhân?

…………………………………………………………………………………………………………

6. Dự kiến xếp giải:

Vào vòng chung khảo Giải Ba
Giải Khuyến khích Không đạt giải
Ngày……tháng……năm……
(Ký tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời