Phiếu đăng ký điều chỉnh học phần Phiếu điều chỉnh môn học - Allavida

Phiếu đăng ký điều chỉnh học phần Phiếu điều chỉnh môn học

Tải về

Mẫu Phiếu đăng ký điều chỉnh học phần mới nhất, dành cho các bạn sinh viên muốn điều chỉnh lại các môn học của mình tại trường. Trong phiếu, sinh viên cần nêu rõ thông tin cá nhân, chuyên ngành học, khóa học cũng như số tín chỉ đã đăng ký từ đầu (bao gồm cho học phần bắt buộc và tự chọn), tiếp đó là điểm trung bình chung từ đầu khóa học, điểm trung bình học kỳ. Cuối cùng là nêu được số học phần muốn rút bớt hoặc bổ sung. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

  • Phiếu đăng ký học phần

1. Mẫu phiếu đăng ký điều chỉnh học phần số 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH HỌC PHẦN

Học kỳ:………….……../ Năm học 20……………20………………………….

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………….

Mã số sinh viên:…………………………………….Lớp:……………………..

Sinh viên phải kiểm tra dữ liệu đăng ký Học phần trên wedsite trường trước khi ghi vào Phiếu đăng ký, điều chỉnh Học phần.

1. Học phần đề nghị hủy

TT

Mã học phần

Tên học phần

Nhóm HP

TC

Ghi chú

1

2

3

4

5

2. Học phần đăng ký khác

TT

Mã học phần

Tên học phần

Nhóm HP

TC

Ghi chú

1

2

3

4

5

Lưu ý: Phần này nộp cho Phòng Đào tạo để đăng ký hoặc hủy học phần.

Số đt liên lạc:…………………………..

Ngày …….. tháng …… năm ……….

Sinh viên (ký & ghi rõ họ tên)

2. Mẫu phiếu đăng ký điều chỉnh học phần số 2

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH HỌC PHẦN

Xem thêm  Lịch nghỉ Tết âm 2022 học sinh Hà Nội Lịch nghỉ Tết chính thức học sinh Hà Nội

Học kỳ…………., năm học………………..

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………… Lớp:………………………………..

Mã sinh viên:……………………………………………………………………………………………………

Mã lớp ổn định (ký hiệu lớp):………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………

Khoá tuyển sinh: 20… – 20…, Ngành:…………………………………………………………………

Khối lượng (số tín chỉ) các học phần đã đăng ký học (bao gồm học phần bắt buộc và học phần tự chọn):……………………………………………………..

Điểm trung bình chung (tính từ đầu khoá học):……………………………………………………

Điểm trung bình chung học kỳ:………………………………………………………………………………..

Khối lượng (số tín chỉ) các học phần bị điểm dưới 5:………………………………………………….

Đăng ký điều chỉnh các học phần tự chọn ở các lớp học phần

Ghi chú (*): Ghi rõ: – Nếu bổ sung thêm học phần ghi “bổ sung”
– Nếu đề nghị điều chỉnh ghi “điều chỉnh”
– Nếu rút bớt học phần đã đăng ký ghi “rút bớt”

Ngày….tháng….năm………
Cố vấn học tập xác nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày….tháng….năm………
Sinh viên đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……tháng…..năm…………….

Ý kiến phòng Đào tạo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời