Phân phối chương trình môn Sinh học bậc THCS Khung phân phối chương trình môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9 - Allavida

Phân phối chương trình môn Sinh học bậc THCS Khung phân phối chương trình môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9

Tải về

Phân phối chương trình môn Sinh học THCS

Phân phối chương trình môn Sinh học bậc THCS giúp quý thầy cô điều chỉnh nội dung, khối lượng kiến thức cho từng tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của học sinh, đảm bảo tiến độ, hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Phân phối chương trình môn Hóa học bậc THCS

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh bậc THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS

MÔN SINH HỌC

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ

Thực hiện năm học 2016 – 2017

Học kỳ I: 19 tuần 36 tiết

Học kỳ II: 18 tuần 34 tiết

TIẾT

BÀI

TÊN BÀI

GHI CHÚ

1

1

Đặc điểm của cơ thể sống

2

2

Nhiệm vụ của Sinh học

3

3

Đặc điểm chung của thực vật

4

4

Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

5

5

Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

6

6

Quan sát tế bào thực vật

7

7

Cấu tạo tế bào thực vật

8

8

Sự lớn lên và phân chia của tế bào

9

9

Các loại rễ, các miền của rễ

10

10

Cấu tạo miền hút của rễ

Bảng trang 32, không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên từng bộ phận và nêu chức năng chính.

11

11

Sự hút nước và muối khoáng của rễ

12

11

Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

13

12

Biến dạng của rễ

14

13

Cấu tạo ngoài của thân

15

14

Thân dài ra do đâu?

16

15

Cấu tạo trong của thân non

Bảng trang 49, không dạy chỉ cần học sinh lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây.

17

16

Thân to ra do đâu?

18

17

Vận chuyển các chất trong thân

19

18

Biến dạng của thân

20

Ôn tập

21

Kiểm tra một tiết

22

19

Đặc điểm bên ngoài của lá

23

20

Cấu tạo trong của phiến lá

Mục 2 phần cấu tạo chỉ chú ý‎ đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 4,5 trang 67.

24

21

Quang hợp

25

21

Quang hợp (tiếp theo)

26

22

Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp.

27

23

Cây có hô hấp không?

Câu hỏi 4, 5 không yêu cầu học sinh trả lời

28

24

Phần lớn nước vào cây đi đâu?

29

25

Biến dạng của lá

30

Bài tập

31

26

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

32

27

Sinh sản sinh dưỡng do người

Không dạy mục 4. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 4*.

33

28

Cấu tạo và chức năng của hoa

34

29

Các loại hoa

35

Ôn tập

36

Kiểm tra học kì I

37

30

Thụ phấn

38

30

Thụ phấn (tiếp theo)

39

31

Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

40

32

Các loại quả

41

33

Hạt và các bộ phận của hạt

42

34

Phát tán của quả và hạt

43

35

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

44

36

Tổng kết về cây có hoa

45

36

Tổng kết về cây có hoa (tiếp)

46

37

Tảo

Mục 1, 2 chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh, không đi sâu vào cấu tạo. Câu hỏi 1, 2, 4 không yêu cầu học sinh trả lời. Câu hỏi 3 không yêu cầu học sinh trả lời phần cấu tạo.

47

38

Rêu – Cây rêu

48

39

Quyết – Cây dương xỉ

49

40

Hạt trần – Cây thông

Mục 2 không bắt buộc so sánh hoa của hạt kín với nón của hạt trần.

50

41

Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3*

51

42

Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

52

43

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Không dạy chi tiết chỉ dạy nguyên tắc chung về phân loại thực vật.

44

Sự phát triển của giới thực vật

Đọc thêm

53

45

Nguồn gốc cây trồng

54

Ôn tập

55

Kiểm tra một tiết

56

46

Thực vật góp phân điều hóa khí hậu

57

47

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

58

48

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Gộp 2 tiết 58, 59 thành

1 tiết 58

59

49

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

60

50

Vi khuẩn

61

50

Vi khuẩn

62

51

Nấm

Tách Bài 51 Nấm thành làm 2 tiết 62,63

63

51

Nấm

64

52

Địa y

65

Bài tập

66

Ôn tập

67

Kiểm tra học kì II

68

53

Tham quan thiên nhiên

69

53

Tham quan thiên nhiên

70

53

Tham quan thiên nhiên

Xem thêm  4 việc nên làm vào ngày Thần Tài 2022 để cả năm may mắn Những việc nên làm vào ngày vía Thần tài 2022

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Cắt 1 tiết Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

Lí do: Do nội dung kiến thức không có nhiều có thể dạy hết kiến thức trong vòng 1 tiết, dành thời gian cho các bài khác trong chương trình.

2. Tách Bài 51 Nấm thành làm 2 tiết.

Lí do: Nội dung bài dài và có thể liên hệ nhiều trong thực tế, trong một tiết học không đủ gian để truyền tải hết các kiến thức.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 THCS

MÔN SINH HỌC

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ

Thực hiện năm học 2016 – 2017

Học kỳ I: 19 tuần 36 tiết

Học kỳ II: 18 tuần 34 tiết

TIẾT

BÀI

TÊN BÀI

GHI CHÚ

1

1

Thế giới động vật đa dạng, phong phú

2

2

Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

3

3

Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

4

4

Trùng roi

Không dạy mục 1, 4 phần I. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3*.

5

5

Trùng biến hình và trùng giày

Không dạy mục 1 phần II. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3.

6

6

Trùng kiết lị và trùng sốt rét

7

7

Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Không dạy nội dung về trùng lỗ.

8

8

Thủy tức

Không dạy phần cấu tạo và chức năng trong bảng trang 30. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3.

9

9

Đa dạng của ngành Ruột khoang

10

10

Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

11

11

Sán lá gan

Không dạy phần lệnh trang 41, nội dung bảng trang 42.

12

12

Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Không dạy mục II.

13

13

Giun đũa

14

14

Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Không dạy mục II.

15

Giun đất

Không dạy

15

16

Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Tham khảo thêm nội dung bài 15

16

16

Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

17

17

Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Không dạy mục II.

18

Kiểm tra một tiết

19

18

Trai sông

19

Một số thân mềm khác

Không dạy

20

Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Tham khảo nội dung bài 19

21

20

Thực hành: Quan sát một số thân mềm

22

21

Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

22

Tôm sông

Không dạy

23

Thực hành: Thực hành quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sông

Tham khảo nội dung bài 22

24

23

Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

25

24

Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

26

25

Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

27

26

Châu chấu

Không dạy hình 26.4. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3

28

27

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

29

28

Thực hành: Xem phim về tập tính của sâu bọ

30

29

Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

31

Ôn tập

32

Kiểm tra học kì I

31

Cá chép

Không dạy

33

Thực hành: Thực hành quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của cá chép.

Tham khảo nội dung bài 31

34

32

Thực hành: Mổ cá

35

33

Cấu tạo trong của cá chép

36

34

Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

37

35

Ếch đồng

38

36

Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

39

37

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

40

38

Thằn lằn bóng đuôi dài

41

39

Cấu tạo trong của thằn lằn

42

40

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Không yêu cầu học sinh trả lời lệnh mục I.

43

41

Chim bồ câu

44

42

Thực hành: Quan sát xương, mẫu mổ chim bồ câu

45

43

Cấu tạo trong của chim bồ câu

46

44

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Không yêu cầu học sinh trả lời lệnh mục I.3. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 1.

47

45

Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

48

46

Thỏ

49

47

Cấu tạo trong của thỏ

50

48

Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Không yêu cầu học sinh trả lời phần lệnh mục II. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 2.

51

49

Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Bộ Dơi và bộ Cá voi

Không dạy phần lệnh mục II.

52

50

Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Không yêu cầu học sinh trả lời phần lệnh mục III. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 1.

53

51

Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

54

Bài tập

55

Ôn tập

56

Kiểm tra một tiết

53

Môi trường sống và sự vận động, di chuyển

Không dạy

57

54

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

58

55

Tiến hóa về sinh sản

59

56

Cây phát sinh giới Động vật

60

57

Đa dạng sinh học

61

58

Đa dạng sinh học (tiếp theo)

62

59

Biện pháp đấu tranh sinh học

63

60

Động vật quý hiếm

64

Ôn tập

65

Kiểm tra học kì II

66

61

Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

67

62

Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

68

64

Tham quan thiên nhiên

69

65

Tham quan thiên nhiên

70

66

Tham quan thiên nhiên

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời