Ngân hàng câu hỏi Mô đun 2 môn Lịch sử THPT Bộ câu hỏi ôn tập module 2 THPT - Allavida

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 2 môn Lịch sử THPT Bộ câu hỏi ôn tập module 2 THPT

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 2 môn Lịch sử THPT gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 2. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 2 tốt nhất.

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra module 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập, nghiên cứu.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình dạy học nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân người phát triển tối đa năng lực, sở trường, phù hợp với các yếu tố cá nhân, đồng thời cũng đảm bảo các điều kiện theo nhu cầu, sở thích cá nhân theo từng người là nguyên tắc nào trong dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa.

Tạo môi trường để học sinh chủ động kiến tạo kiến thức.

Đảm bảo tính cơ bản, cốt lõi, hiện đại của nội dung giáo dục.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc tổ chức nhiều hơn về số lượng, đầu tư hơn về chất lượng những nhiệm vụ học tập đòi hỏi học sinh phải huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng… thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết vấn đề là nguyên tắc nào của dạy học phát triển phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dạy học cần được chắt lọc là yêu cầu của nguyên tắc nào trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Trong một bài dạy lịch sử, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm Địa đạo Củ Chi. Việc làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án phù hợp để điền vào chỗ trống.

Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực được xem xét là ………… các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực

chiều hướng lựa chọn và sử dụng

bối cảnh lựa chọn và sử dụng

yêu cầu lựa chọn và sử dụng

quá trình lựa chọn và sử dụng

7. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu không phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiện đại?

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở HS.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây đúng?

a. Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực không tách rời nhau mà bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển phẩm chất, năng lực người học..

Xem thêm  Lời bài hát Sunday Hiphop Cypher - 16 Typh, 16 BrT, Lil Wuyn, R.I.C Sunday Hiphop Cypher Lyrics

b. Giáo viên cần lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực theo một chiều hướng nhất định.

c. Để phát triển phẩm chất, năng lực người học, giáo viên không cần theo xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.

d. Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực bắt buộc giáo viên phải sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới nhất.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm là phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nào là chủ yếu:

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở học sinh.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống..

10. Chọn đáp án đúng nhất

Sơ đồ tư duy, công não, dạy học dựa trên dự án là phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nào là chủ yếu:

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở học sinh.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học..

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Đánh giá nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Khi nói về định hướng chung của việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử 2018, những phương án nào sau đây đúng?

1. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

2. Vận dụng các PPDH một cách linh hoạt, sáng tạo.

3. Dạy học lấy giáo viên làm trung tâm.

4. Các hình thức tổ chức dạy học được thực hiện một cách đa dạng và linh hoạt.

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học.

6. Dạy học tích hợp.

1, 2, 4, 6

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 5, 6

1, 2, 4, 5, 6.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 2. Một trong những điều kiện tối thiểu để vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong CTGDPT môn Lịch sử 2018 phù hợp và hiệu quả là gì?

Giáo viên cần phải có chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và sách giáo khoa các lớp đầy đủ.

Giáo viên cần phải có hiểu biết về chương trình môn học; về bản chất, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà trường cần chú ý đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm cho giáo viên, tăng lương và giảm giờ dạy cho họ.

Phụ huynh học sinh và học sinh cần quan tâm tìm hiểu về chương trình và sách giáo khoa mới nhằm đáp ứng cho việc tự học.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 3. Một trong những lưu ý đối với giáo viên khi lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong CTGDPT môn Lịch sử 2018 là gì?

Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, không nên sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống.

Nên lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và các hình thức tổ chức dạy học theo cặp và theo nhóm.

Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động học cần hướng đến việc lấy HS làm trung tâm, tạo cơ hội cho HS bộc lộ các phẩm chất và năng lực.

Xem thêm  Top 9 bài suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo siêu hay Trình bày suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo

Cần tập trung phân tích nội dung dạy học để lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 4. Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia

Yêu cầu HS tự học là chính

Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS

Tăng cường dạy học theo nhóm.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 5. Khi lựa chọn và sử dụng các PPDH, KTDH giáo viên cần lưu ý những gì?

1. Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động học cần hướng đến việc lấy HS làm trung tâm

2. Cần căn cứ vào bối cảnh giáo dục thực tiễn ở nhà trường và địa phương để lựa chọn, sử dụng PPDH, KTDH phù hợp

3. Cần tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại đáp ứng với sự phát triển của khoa học Lịch sử.

4. Đa dạng hoá các PPDH, KTDH

5. Thiết kế các nhiệm vụ học tập từ đơn giản đến phức hợp, tăng dần độ khó.

1, 2, 3, 4

1, 2, 4, 5

2, 3, 4, 5

1, 3, 4, 5

6. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 6. Hãy nối tên các phương pháp dạy học với bản chất của nó sao cho phù hợp:

1-b, 2-a, 3-d, 4-c

1-c, 2-d, 3-a, 4-b

1-b, 2-d, 3-a, 4-c

1-b, 2-c, 3-a, 4-d

7. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 7. Hãy chọn phương án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống sau:

“….. là PPDH trong đó dưới sự hướng dẫn của GV, thông qua các hoạt động, HS tự tìm tòi, khám phá, phát hiện ra tri thức mới trong nội dung môn học”.

Dạy học dựa trên dự án

Dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học thực hành

Dạy học khám phá

8. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 8. Hãy nối thứ tự các bước sau trong quy trình tổ chức dạy học bằng nghiên cứu khoa học:

1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-d

1-e, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d

1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d

1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d

9. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 9. Để phát triển năng lực giải quyết vấn đề; giao tiếp và hợp tác cho HS, GV nên sử dụng các phương pháp dạy học nào sau đây?

1. Dạy học giải quyết vấn đề.

2. Dạy học dựa trên dự án.

3. Dạy học trực quan.

4. Dạy học hợp tác.

1 và 2

3 và 4

1 và 3

2 và 4

10. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 10: Thông tin nào sau đây không phải là cơ sở chính để lựa chọn các PPDH, KTDH của một chủ đề?

A. Mục tiêu dạy học chủ đề.

B. Đặc điểm nội dung dạy học.

C. Sở thích của giáo viên.

D. Phương tiện, thiết bị của nhà trường.

Đánh giá nội dung 3 (Tính vào công thức điểm)

1. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Chọn phương án gồm dãy các từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong mô tả dưới đây về chiến lược dạy học.

Chiến lược dạy học là kế hoạch (1) ________, thể hiện sự cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp các biện pháp để đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục một cách hiệu quả dựa trên sự đánh giá về (2)______, giai đoạn định hướng thực hiện cùng với sự chủ động, năng lực của (3) ______.

A. (1) tổng quát, (2) học sinh, (3) giáo viên

B. (1) chi tiết, (2) học sinh, (3) giáo viên

C. (1) tổng quát, (2) bối cảnh, (3) giáo viên

D. (1) chi tiết, (2) bối cảnh, (3) học sinh

2. Chọn các đáp án đúng

Câu 2. Để lựa chọn và triển khai các chiến lược dạy học, giáo dục phù hợp, giáo viên cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu nào dưới đây?

(nhiều đáp án đúng)

A. Quan điểm xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học.

B. Nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh.

C. Đặc điểm của các phương pháp, kĩ thuật dạy học.

D. Tiềm năng của HS và khả năng tổ chức hoạt động của HS.

E. Bối cảnh giáo dục, các yếu tố tác động đến hoạt động dạy học, giáo dục…

3. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 3. Phương án nào dưới đây thể hiện ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng chiến lược dạy học, giáo dục của người GV khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Xem thêm  Đăng nhập Hanoi Study nhưng quên mật khẩu phải làm sao? Cách lấy lại mật khẩu Hanoi Study

A. Tạo cơ hội tốt nhất cho tập thể học sinh, nhóm học sinh và từng học sinh tự tin tham gia các kì thi đánh giá trên diện rộng.

B. Tạo cơ hội tốt nhất cho tập thể học sinh, nhóm học sinh và từng học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi.

C. Tạo không khí học tập vui vẻ, thoải mái để học sinh và giáo viên thực hiện hiệu quả các hoạt động học tập trong môn học và hoạt động giáo dục.

D. Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy sở trường khi được lựa chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 4. Một trong những tiêu điểm cần quan tâm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục là

A. mức độ phù hợp của việc chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp.

B. mức độ học sinh đạt được kết quả trong các bài đánh giá.

C. mức độ hài lòng của phụ huynh, học sinh và giáo viên khi triển khai chương trình.

D. mức độ phong phú, đa dạng của nội dung dạy học, đặc biệt là các nội dung gắn với thực tiễn.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 5. Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học?

A. Đánh giá bối cảnh giáo dục.

B. Phác thảo các kịch bản sư phạm dự kiến.

C. Lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

D. Xu hướng kiếm tra đánh giá.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 6. Hãy sắp xếp thứ tự các bước lựa chọn, sử dụng PP, KTDH sao cho phù hợp nhất.

1. Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học chủ đề

2. Xác định mục tiêu dạy học chủ đề

3. Thiết kế chuỗi hoạt động dạy học chủ đề

4. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật và phương tiện dạy học chủ đề

A. 2, 1, 4, 3

B. 2, 4, 1, 3

C. 1, 2, 4, 3

D. 1, 2, 3, 4

7. Chọn các đáp án đúng

Khi triển khai yêu cầu cần đạt ”Phân tích được tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đối với xã hội, văn hoá: sự phát triển của giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp, quá trình đô thị hoá; những thay đổi về lối sống, văn hóa” (chủ dề Câc cuộc cách mạng Công nghiệp trong lịch sử thế giới- LS 10), anh chị ưu tiên sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây:

A. Dạy học trực quan

B. Dạy học giải quyết vấn đề

C. Dạy học hợp tác

D. Dạy học dự án

8. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 8. Khi dạy học nội dung Văn minh Ai Cập của chủ đề “Một số nền văn minh thế giới trong thời kì cổ trung đại”(Lịch sử 10, GV yêu cầu HS nêu được những gì mình đã biết và muốn tìm hiểu thêm về văn minh Ai Cập qua phiếu học tập. GV đã sử dụng PP/KTDH nào sau đây?

A. Dạy học trực quan.

B. Kĩ thuật K-W- L.

C. Dạy học giải quyết vấn đề.

D. Kĩ thuật mảnh ghép.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 9. Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của một chủ đề được quy định trong công văn 5555:

A. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

B. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

C. 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

D. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

10. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 10. Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn 5555:

A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

B. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-d

D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2
  • Ngân hàng câu hỏi kiểm tra mô đun 2
  • Gợi ý học tập Mô đun 2 – Tất cả các môn

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời