Minh chứng đánh giá điều kiện bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với giáo viên tiểu học Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên - Allavida

Minh chứng đánh giá điều kiện bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với giáo viên tiểu học Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên

Tải về

Minh chứng đánh giá điều kiện bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với giáo viên tiểu học được ban hành theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Minh chứng đánh giá điều kiện bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với giáo viên tiểu học là gì?

Minh chứng là các bằng chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhân chứng) được đưa ra một cách khách quan, trung thực. Minh chứng đánh giá điều kiện bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với giáo viên tiểu học mới nhất được ban hành theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT.

2. Minh chứng đánh giá điều kiện bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với giáo viên

PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG: ……………..

Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ MINH CHỨNG

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CDNN VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III MÃ SỐ: V.07.03.29

Họ và tên giáo viên:…………………………………………………………………………………………………

Trường: Tiểu học ………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………

Thuộc Tổ chuyên môn: ……………………………………………………………………

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên các năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo các mức như sau chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ);

STT

Tiêu chí

Kết quả tự đánh giá cá nhân giáo viên giảng dạy

Minh chứng của cá nhân

Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn

Ghi chú

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

1.

Tiêu chuẩn 1.
Nhiệm vụ:

1.1

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học;

1.2

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

1.3

Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

1.4

Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập;

đ) Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

2.

Tiêu chuẩn 2:

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp: Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

2.1

a) Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;

2.2

b) Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

2.3

b) Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

2.4

d) Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

3.

Tiêu chuẩn 3: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

3.1

a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

3.2

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

4.

Tiêu chuẩn 4: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

4.1

a) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao;

4.2

b) Thực hiện giảng dạy, giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường;

4.3

c) Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;

4.4

d) Có khả năng áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;

4.5

đ) Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên;

4.6

e)Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn bản thân; biết áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; hướng dẫn học sinh tự làm được đồ dùng dạy học;

4.7

g)Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Xem thêm  Lỗi Phù hiệu hết hạn 2021 phạt bao nhiêu tiền? Phù hiệu hết hạn bị phạt bao nhiêu?

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Những vấn đề cần cải thiện: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết luận:

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xếp loại kết quả đánh giá của cá nhân:……………………………………………..

……, ngày … tháng… năm ….
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn:………………………..…

Xác nhận của Tổ trưởng chuyên môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá xếp loại của Lãnh đạo nhà trường:……………………………………

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đánh giá xếp loại của cấp trên:…………………………………… ………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời