Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân 2022 Giấy cam kết tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân - Allavida

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân 2022 Giấy cam kết tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân

Tải về

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân là mẫu đơn được sử dụng trong thủ tục ly hôn hoặc khi xảy ra tranh chấp tài sản giữa hai vợ chồng. Nếu bạn muốn tránh vướng phải việc tranh chấp tài sản sau này (tài sản riêng nhưng bị gọi là chung, tài sản chung nhưng bị cho là tài sản riêng…) thì bạn có thể làm giấy cam kết xác nhận tài sản đó là riêng hay chung. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân mới nhất hiện nay.

Việc xác định thời kỳ hôn nhân là quan trọng, bởi vì khi thời kỳ hôn nhân bắt đầu thì pháp luật cũng bắt đầu điều chỉnh quan hệ này giữa vợ và chồng, trong đó bao gồm tài sản chung, con cái, quan hệ cấp dưỡng, nuôi dưỡng khác đối với các thành viên trong gia đình với nhau,… Trong thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng không thể thiếu Mẫu văn bản xác nhận tài sản riêng của vợ chồng được soạn thảo chi tiết, đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là một số mẫu xác nhận tài sản riêng, các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.

1. Tài sản riêng của vợ/chồng trong thời kỳ hôn nhân được quy định như thế nào?

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có thể có tài sản riêng và có tài sản chung. Trong đó, tài sản riêng của vợ chồng được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 gồm:

– Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn

– Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản có do phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng

2. Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày …… tháng …….… năm ………., tại ……………………..

Tôi là: ………………………….. ………………………… Sinh năm: ………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………

Và chồng/vợ tôi là ông/bà: ……………………….. Sinh năm: ……………………………….

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ………… cấp ngày ………….. tại ………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số …… quyển số …… do UBND ………………….. cấp ngày ………………….

Xem thêm  Câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014” Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014” trên địa bàn tình Khánh Hòa năm 2017

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây :

1. Ông ……………………… là chủ sử hữu (1) ……………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau:

– Tài sản nêu trên là do chồng/vợ tôi – ông/bà ………………………….. dùng tài sản riêng của mình để mua, tôi k hông có bất cứ một sự đóng góp nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên.

– Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

– Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;

-Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
– Nội dung của văn bản cam kết theo đúng qui định pháp luật, đạo đức xã hội;

– Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này .

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

3. Mẫu văn bản xác nhận tài sản riêng của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

VĂN BẢN XÁC NHẬN

TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…., tại …………………

– Chúng tôi gồm:

Họ và tên chồng: Ông Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 15/10/199x

Số chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân:………Ngày cấp………nơi cấp……..

……..………………………………………………….……………….

Hộ khẩu thường trú: số nhà …Thị trấn … huyện … tỉnh …

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………

Họ và tên vợ: Bà Nguyễn Thị B

Sinh ngày: 20/05/199x

Số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân: ………..……Ngày cấp………………nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………….…………

Vợ chồng chúng tôi đăng ký kết hôn theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số…………….…được ủy ban nhân dân Thị trấn……………..…cấp ngày….tháng…..năm….

Chúng tôi hiện là vợ chồng hợp pháp theo quy định của pháp luật, Hôm nay, ngày…….tháng…… năm, hai vợ chồng chúng tôi cùng tự nguyện lập và ký văn bản xác nhận về tài sản riêng của vợ chồng theo những nội dung cụ thể dưới đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN XÁC NHẬN

Tài sản xác nhận trong Văn bản là:

– Một là, Toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại:

Xem thêm  Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau

Thửa đất số……………………………………………..………

Tờ bản đồ số………………………………………………….…

Diện tích:………………………………………….………………

Tại địa chỉ:……………

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số………., do …….cấp ngày…../…../

– Hai là, chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/……. Mang biển số……….

– Ba là, chiếc xe máy Sh màu trắng, mang biển số……. đă được đăng ký vào ngày….

ĐIỀU 2

NỘI DUNG XÁC NHẬN

– Chúng tôi xác nhận:

Một là, Tài sản thứ nhất nêu tại Điều 1 là toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: là tài sản riêng của tôi – Bà Nguyễn thị B (theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Hai là, Tài sản thứ hai nêu tại Điều 1 là chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/2017. Mang biển số………. là tài sản riêng của chồng tôi – ông nguyễn văn A, theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Ba là, Tài sản thứ ba nêu tại Điều 1 chiếc xe máy Sh màu trắng, mang biển số……. đă được đăng ký vào ngày….là tài sản riêng của chồng tôi – ông nguyễn văn A, theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

– Chúng tôi đồng ý: Ngay sau khi Văn bản này được công chứng, hai vợ chồng tôi được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu/ sử dụng đối với tài sản nêu trên, theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 3

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

– Những thông tin về nhân thân và tài sản nêu trong Văn bản này là đúng sự thật;

– Văn bản xác nhận tài sản này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc lập văn bản này bị ép buộc, đe dọa, gian dối hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ về tài sản;

Xem thêm  Bảng chấm điểm Gia đình văn hóa mới nhất Mẫu bảng chấm điểm Gia đình văn hóa

ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập và ký văn bản này;

Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên và phải được công chứng tại…………………….;

Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm ký và công chứng.

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA GIAO KẾT

Họ và tên chồng Họ và tên vợ

4. Giấy cam kết tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____***_____

GIẤY CAM KẾT
Tài sản riêng (trước thời kỳ hôn nhân)

Tôi tên là …………………………………………………………(1) sinh ngày ………………………….(2)

CMND/CCCD số ………………………………..(3) ngày cấp …………………..(4) nơi cấp ………………….(5)

Hộ khẩu thường trú ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..(6)

Nay tôi xác nhận, những tài sản nêu sau: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….(7)

Là tài sản riêng của ……………………………………………………………………(8) tôi.

Là …………………………………………………………..(9) sinh ngày……………………………… (10)

CMND số ………………………..(11) ngày cấp………………….. (12) nơi cấp ……………………….(13)

Hộ khẩu thường trú

Hộ khẩu thường trú …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….(14)

Tôi xin cam kết sẽ tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu riêng của …………………(15) tôi và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào về căn nhà này.

Những gì tôi trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………….., ngày ……/……./………

Người làm giấy cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1), (2), (3), (4), (5), (6): Thông tin của người vợ hoặc chồng (người làm giấy cam kết)

(7): Ghi thông tin chi tiết của tài sản.

(8), (15): chồng hoặc vợ.

(9), (10), (11), (12), (13), (14): Thông tin của người chồng hoặc vợ.

Trên đây là Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân mới nhất 2022. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời