Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân 2021 Giấy cam kết tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân - Allavida

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân 2021 Giấy cam kết tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân

Tải về

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân là mẫu đơn được sử dụng trong thủ tục ly hôn hoặc khi xảy ra tranh chấp tài sản giữa hai vợ chồng. Nếu bạn muốn tránh vướng phải việc tranh chấp tài sản sau này (tài sản riêng nhưng bị gọi là chung, tài sản chung nhưng bị cho là tài sản riêng…) thì bạn có thể làm giấy cam kết xác nhận tài sản đó là riêng hay chung. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân mới nhất hiện nay.

1. Mẫu văn bản xác nhận tài sản riêng của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

VĂN BẢN XÁC NHẬN

TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…., tại …………………

– Chúng tôi gồm:

Họ và tên chồng: Ông Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 15/10/199x

Số chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân:………Ngày cấp………nơi cấp……..

……..………………………………………………….……………….

Hộ khẩu thường trú: số nhà …Thị trấn … huyện … tỉnh …

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………

Họ và tên vợ: Bà Nguyễn Thị B

Sinh ngày: 20/05/199x

Số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân: ………..……Ngày cấp………………nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………….…………

Vợ chồng chúng tôi đăng ký kết hôn theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số…………….…được ủy ban nhân dân Thị trấn……………..…cấp ngày….tháng…..năm….

Chúng tôi hiện là vợ chồng hợp pháp theo quy định của pháp luật, Hôm nay, ngày…….tháng…… năm, hai vợ chồng chúng tôi cùng tự nguyện lập và ký văn bản xác nhận về tài sản riêng của vợ chồng theo những nội dung cụ thể dưới đây:

ĐIỀU 1

Xem thêm  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dành công dân cư trú ở nước ngoài) Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

TÀI SẢN XÁC NHẬN

Tài sản xác nhận trong Văn bản là:

– Một là, Toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại:

Thửa đất số……………………………………………..………

Tờ bản đồ số………………………………………………….…

Diện tích:………………………………………….………………

Tại địa chỉ:……………

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số………., do …….cấp ngày…../…../

– Hai là, chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/……. Mang biển số……….

– Ba là, chiếc xe máy Sh màu trắng, mang biển số……. đă được đăng ký vào ngày….

ĐIỀU 2

NỘI DUNG XÁC NHẬN

– Chúng tôi xác nhận:

Một là, Tài sản thứ nhất nêu tại Điều 1 là toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: là tài sản riêng của tôi – Bà Nguyễn thị B (theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Hai là, Tài sản thứ hai nêu tại Điều 1 là chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/2017. Mang biển số………. là tài sản riêng của chồng tôi – ông nguyễn văn A, theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Ba là, Tài sản thứ ba nêu tại Điều 1 chiếc xe máy Sh màu trắng, mang biển số……. đă được đăng ký vào ngày….là tài sản riêng của chồng tôi – ông nguyễn văn A, theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Xem thêm  Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân Bản cam kết tài sản riêng trước hôn nhân

– Chúng tôi đồng ý: Ngay sau khi Văn bản này được công chứng, hai vợ chồng tôi được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu/ sử dụng đối với tài sản nêu trên, theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 3

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

– Những thông tin về nhân thân và tài sản nêu trong Văn bản này là đúng sự thật;

– Văn bản xác nhận tài sản này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc lập văn bản này bị ép buộc, đe dọa, gian dối hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ về tài sản;

ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập và ký văn bản này;

Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên và phải được công chứng tại…………………….;

Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm ký và công chứng.

Xem thêm  Đáp án Mười vạn câu hỏi vì sao Paimon Mười vạn câu hỏi vì sao Paimon

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA GIAO KẾT

Họ và tên chồng Họ và tên vợ

2. Giấy cam kết tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____***_____

GIẤY CAM KẾT
Tài sản riêng (trước thời kỳ hôn nhân)

Tôi tên là …………………………………………………………(1) sinh ngày ………………………….(2)

CMND số …………………………………….(3) ngày cấp …………………..(4) nơi cấp ………………….(5)

Hộ khẩu thường trú ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..(6)

Nay tôi xác nhận, những tài sản nêu sau: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….(7)

Là tài sản riêng của ……………………………………………………………………(8) tôi.

Là …………………………………………………………..(9) sinh ngày……………………………… (10)

CMND số ………………………..(11) ngày cấp………………….. (12) nơi cấp ……………………….(13)

Hộ khẩu thường trú

Hộ khẩu thường trú …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….(14)

Tôi xin cam kết sẽ tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu riêng của …………………(15) tôi và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào về căn nhà này.

Những gì tôi trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………….., ngày ……/……./………

Người làm giấy cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1), (2), (3), (4), (5), (6): Thông tin của người vợ hoặc chồng (người làm giấy cam kết)

(7): Ghi thông tin chi tiết của tài sản.

(8), (15): chồng hoặc vợ.

(9), (10), (11), (12), (13), (14): Thông tin của người chồng hoặc vợ.

Trên đây là Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân mới nhất 2021. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời