Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo Tờ trình đề nghị tăng phụ cấp thâm niên giáo viên - Allavida

Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo Tờ trình đề nghị tăng phụ cấp thâm niên giáo viên

Tải về

Đơn đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các thầy cô Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đây là mẫu dùng cho các nhà trường gửi lên lãnh đạo phòng giáo dục về việc xét tăng phụ cấp thâm niên cho cán bộ, giáo viên. Mời các bạn tham khảo.

Biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp

Phiếu đánh giá xếp loại hồ sơ giáo viên

Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động

Nội dung của Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG……….

Số: /TTr- LTR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…….ngày,……tháng……năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị nâng phụ cấp thâm niên cho CBCC

Kính gửi: – Trưởng phòng Nội vụ huyện………..

– Hội đồng lương huyện………..

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Xem thêm  Giáo án lớp 3 theo Công văn 2345 (Đầy đủ 35 tuần) Giáo án lớp 3 năm học 2021 - 2022

Căn cứ biên bản họp xét của Hội đồng xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo ngày…..tháng….năm …..của trường …….

Nay trường……..lập tờ trình đề nghị Phòng Nội vụ; Hội đồng lương huyện …….. xét nâng mức phụ cấp thâm niên cho ông ………. – ……….., hồ sơ gồm có:

  • Đơn đề nghị nâng mức phụ cấp thâm niên của ông………….
  • Biên bản họp xét của cơ quan đơn vị.
  • Bản phô tô Quyết định hưởng mức phụ cấp của ông…………

Nơi nhận:

– Như k/g;

– Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời