Mẫu tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn Tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn - Allavida

Mẫu tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn Tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn

Tải về

Mẫu tờ khai về việc ghi chú đăng ký kết hôn

Mẫu tờ khai về việc ghi chú đăng ký kết hôn là mẫu tờ khai được lập ra để khai về việc ghi chú đăng ký kết hôn. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người kết hôn, nội dung ghi chú… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin ly hôn mới nhất 2018

Cách viết đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu hợp đồng tiền hôn nhân

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai về việc ghi chú đăng ký kết hôn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

Kính gửi: (1) …………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ:

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………..

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: …………………

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

Họ, chữ đệm, tên bên nam:

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………..

Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ……………………

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

Đã đăng ký kết hôn tại (4) ……………………………………………………………. số ………………… cấp ngày…….. tháng …… năm…

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt (5)………………..

Xem thêm  Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

………., ngày…tháng…năm…

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

(5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

Mẫu tờ khai về việc ghi chú đăng ký kết hôn

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời