Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2021 Tờ khai thay đổi thông tin trên sổ hộ tịch - Allavida

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2021 Tờ khai thay đổi thông tin trên sổ hộ tịch

Tải về

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là mẫu tờ khai được sử dụng khi cần thay thông tin cá nhân trên sổ tịch. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

  • Giấy khai sinh (bản sao)
  • Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính
  • Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

1. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1)……………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……………………

Nơi cư trú: (2)……………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4)………………………..

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:…………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………….

Giới tính:…………….Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch:

Nơi cư trú: (2)……………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………….

Đã đăng ký (5) ………………………………………………………………………………………………………………

tại…………………………………………………………………………………………………………………………………

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ……………. Quyển số:………………………….

Nội dung: (6)…………………………………..

Lý do:…………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Xem thêm  Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không ; số lượng:………..bản(7).

Làm tại: , ngày tháng năm

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.

Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.

(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc

Xem thêm  Tờ khai đăng ký kết hôn 2021 Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất

Ví dụ: – Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.

– Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976

(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

2. Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch hiện nay được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014.

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Xem thêm  Kế hoạch điều chỉnh Tự nhiên xã hội lớp 3 theo công văn 3969 Nội dung điều chỉnh môn TNXH lớp 3

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Trên đây Allavida.org đã gửi tới các bạn Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Đây là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời