Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế - Allavida

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Tải về

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế là mẫu bản tờ khai được cá nhân lập ra để khai đăng ký về việc nuôi con thực tế. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người nhận con nuôi, người được nhận làm con nuôi và người giao con nuôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế như sau:

Ảnh 4 x 6cm
(của người nhận con nuôi,
chụp chưa quá 6 tháng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Ảnh 4 x 6 cm
(của người được nhận làm con nuôi
chụp chưa quá 6 tháng)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………………………………..,
huyện/quận…………………………………………, tỉnh/thành phố……………………………………….

Người nhận con nuôi:

Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nời thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email

Người được nhận làm con nuôi:

Xem thêm  Những điều cần biết khi làm thủ tục đăng ký kết hôn Những điều cần lưu ý khi làm thủ tục đăng ký kết hôn

Họ và tên: …………………………………… Giới tính: ……………………………………….…

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………………… Quốc tịch: ……………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………….………

Người giao con nuôi trước đây:

Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Đại chỉ liên hệ
Điện thoại
Quan hệ với người được nhận làm con nuôi

Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế kể từ ngày…………tháng…………năm………… và đến nay quan hệ nuôi con nuôi vẫn đang tồn tại.

Chúng tôi/tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị ……………………………………………………………………………… đăng ký.

……………., ngày…tháng….năm….
ÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT

Tôi tên là………………………….sinh năm ……………

Số CMND……………………, cư trú tại………………

………………………………………………………………….Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông………………….. và Bà…………………….

nuôi trẻ em có tên……………………….., sinh ngày …………………. từ năm ……… đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

…………….., ngày……….tháng……… năm………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI TỪ 9 TUỔI TRỞ LÊN
(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI

Tôi tên là………………………..sinh năm …………..

Số CMND……………………., cư trú tại……………..

………………………………………………………………

Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông…………………… và Bà……………………..

nuôi trẻ em có tên………………………………., sinh ngày ……………………… từ năm ……….. đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

……………, ngày……tháng…..năm…..

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời