Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ - Allavida

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

Tải về

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra để đăng ký về việc nhận cha mẹ nuôi. Mẫu tờ khai được dùng trong trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người khai, thông tin của người được nhận nuôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ tại đây.

Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài

Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ

(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên)

Kính gửi: …………………………………………….

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………Quốc tịch:…………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:………………………………………………………………………………

Quan hệ với người nhận cha/mẹ:……………………………………………………………………..

Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm  Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:…………………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú (1):………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….

Là cha/mẹ của người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………Quốc tịch:…………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan việc nhận……………………………………….của tôi là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.

…………, ngày….tháng…..năm…..
Người khai

Chú thích:

(1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời