Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử Tờ khai đăng ký lại việc tử - Allavida

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử Tờ khai đăng ký lại việc tử

Tải về Bản in

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc khai tử được sử dụng trong trường hợp việc tử đã được đăng ký trước đây nhưng sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được….. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân của người khai, tên người được đăng ký lại việc tử, lý do đăng ký lại…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử tại đây.

  • Tờ khai đăng ký khai tử
  • Thủ tục đăng ký khai tử

1. Khi nào được đăng ký lại khai tử?

Theo hướng dẫn tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, nếu việc khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

– Tờ khai theo mẫu quy định;

– Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

Xem thêm  Bộ câu hỏi thi giáo lý công giáo Bộ câu hỏi thi giáo lý hôn nhân

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

2. Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử theo Thông tư 04/2020/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

Kính gửi: (1)……………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……………………….

Nơi cư trú: (2)……………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………….

Quan hệ với người đã chết:……………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………….

Giới tính:………………….. Dân tộc: ………..Quốc tịch:……………………….

Nơi cư trú cuối cùng: (2)……………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………….

Đã chết vào lúc: giờ phút, ngày tháng năm……………………….

Nơi chết:……………………….

Nguyên nhân chết:(4)……………………….

Đã đăng ký khai tử tại: (5) …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm

Giấy chứng tử/Trích lục khai tử số: (6)………………………………, quyển số: (6)……………

Xem thêm  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dành công dân cư trú ở nước ngoài) Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: , ngày tháng năm

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không

Số lượng:…….bản

……………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai tử.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Trường hợp chưa xác định được thì để trống.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời