Mẫu thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức Thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức - Allavida

Mẫu thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức Thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức

Tải về

Mẫu thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức

Mẫu thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của viên chức xin nghỉ hưu, thời gian bắt đầu nghỉ hưu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức tại đây.

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Nâng ngạch không qua thi với cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu

Nghỉ hưu năm 2019, mức lương tính thế nào?

Mẫu thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG …………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ……….. …………….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ hưu đối với viên chức

Kính gửi: Ông (bà) ……………………

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 10 năm 2010

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức

Căn cứ hồ sơ viên chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội, Trường ……………. thông báo:

Xem thêm  Trị voi một ngà dựng cờ mở nước là ai? Thử tài lịch sử liên quân

Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………

Sinh ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………

Kể từ ngày …………………….. sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Hiệu trưởng Trường …………………….. thông báo để Ông (bà) ……………….. được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

– Phòng Nội vụ; (theo dõi)

– Phòng Giáo dục và Đào tạo; (theo dõi)

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời