Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra - Allavida

Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Tải về

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra. Mẫu quyết định nêu rõ thành phần đoàn kiểm tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định thành lập hội đồng trường

Bài phát biểu cảm tưởng của Đảng viên trẻ

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra như sau:

UBND TỈNH ………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: …………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra …(1) …

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………………..;

Xét đề nghị của ……………… (3)…………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra …………(1)…………… gồm các Ông (Bà) có tên sau:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. ………………………………… (4)………………………………………..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2, Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– … (5)….;

– Lưu VT, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Xem thêm  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017

Ghi chú:

(1) Nội dung kiểm tra.

(2) Các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định

(3) Đơn vị tham mưu chính.

(4) Nội dung và thời gian kiểm tra chi tiết.

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời