Mẫu quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài - Allavida

Mẫu quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài

Tải về

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài. Mẫu quyết định nêu rõ thành phần đoàn đánh giá ngoài, thời gian và địa điểm làm việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi

Mẫu quyết định công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi

Mẫu quyết định thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài như sau:

UBND TỈNH …………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: ………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài ……(1)……

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá ngoài ………(1)…, ……(3)…. gồm các ông (bà) có tên sau: (danh sách kèm theo).

Họp Đoàn phiên đầu tiên vào lúc: ……(4)……….tại ………(5)……..

Thời gian, địa điểm làm việc: Theo kế hoạch của Đoàn được Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Xem thêm  Thơ tháng 12 hay nhất Bài thơ về cô gái tháng 12

Điều 2. Đoàn đánh giá ngoài có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đánh giá ngoài ………(1)…….theo ……………(6)…………….

Hoạt động của Đoàn không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của nhà trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đoàn đánh giá ngoài hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2, Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra;Trưởng phòng các Phòng, Ban của Sở; ……………(7)………….., Hiệu trưởng trường ………(1)…, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– …(8)…;

– Lưu: VT, (9).

GIÁM ĐỐC (10)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị được đánh giá ngoài.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(3) Huyện, thị xã, thành phố.

(4) Thời gian họp.

(5) Địa điểm họp.

(6) Tên văn bản QPPL làm căn cứ để đánh giá ngoài.

(7) Đơn vị cấp trên trực tiếp của Trường được đánh giá ngoài.

(8) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời