Mẫu quyết định công nhận gia đình văn hóa Giấy quyết định công nhận gia đình văn hóa - Allavida

Mẫu quyết định công nhận gia đình văn hóa Giấy quyết định công nhận gia đình văn hóa

Tải về

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

số: ………/………

…….., ngày tháng ….. năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm…………

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……………………..

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm ……………… của………………………………….…(1)……………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm ……….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, …………….. các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– ……………;
– Lưu: VT, …………

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1) : Trưởng khu dân cư đề nghị tặng danh hiệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Thơ xin lỗi người yêu Thơ khi người yêu giận

Trả lời