Mẫu phiếu theo dõi thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo Phiếu theo dõi - Allavida

Mẫu phiếu theo dõi thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo Phiếu theo dõi

Tải về

Mẫu phiếu theo dõi về thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo

Mẫu phiếu theo dõi về thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo là mẫu phiếu được lập ra để theo dõi về thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung theo dõi và quy trình đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu

Mẫu biên bản thẩm định chương trình đào tạo

Mẫu tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu theo dõi về thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo như sau:

PHIẾU THEO DÕI
THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

(Dùng cho công tác quản lý)

Tên trường (chủ trì đào tạo): ……………………………………………………………………….

Tên đơn vị quản lý trực tiếp trường: …………………………………………………………….

Ngành/chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………….

Địa điểm đặt lớp: ………………………………………………………………………………………

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

TT

Nội dung

Tình trạng

Đúng

Chưa đúng

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Nội dung Tờ trình đăng ký liên kết đào tạo:

– Lý do liên kết đào tạo (nhu cầu của xã hội, địa phương, của người học…) đối với ngành định liên kết đào tạo

– Tên và mã số của ngành định liên kết đào tạo

– Mục đích của liên kết đào tạo khoá học

– Thời điểm mở khoá liên kết đào tạo (từ năm học nào)

2.

Các điều kiện đảm bảo quy định về đăng ký liên kết đào tạo

a) Tư cách pháp nhân của các đối tác (Điều 5, Quy định LKĐT)

– Đơn vị chủ trì đào tạo

– Đơn vị phối hợp đào tạo

b) Điều kiện đăng ký (Điều 5, Quy định LKĐT)

– Đơn vị chủ trì đào tạo

– Đơn vị phối hợp đào tạo

c) Quy trình thực hiện đăng ký liên kết đào tạo

d) Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo

3.

Các điều kiện (ban đầu) đảm bảo chất lượng đào tạo

a) Danh sách giảng viên, giáo viên tham gia đào tạo

b) Chương trình đào tạo

c) Đề cương chi tiết của học phần

d) Bảng kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (Mẫu 2, phụ lục)

e) Hợp đồng thỉnh giảng (nếu có)

g) Các văn bản khác liên quan tới việc liên kết đào tạo (nếu có)

4

Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chủ quản

5

Thực hiện quy trình đăng ký liên kết đào tạo

II. KẾT LUẬN CỦA CÁN BỘ XỬ LÝ HỒ SƠ (BỘ, NGÀNH, SỞ GD&ĐT)

Xem thêm  Viết 3-5 câu kể về một sự việc mà em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống siêu hay Kể về một sự việc mà em đã chứng kiến hoặc tham gia lớp 2

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm…

Cán bộ xử lý hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Điện thoại liên lạc của CB xử lý hồ sơ liên kết đào tạo: ……………………………………………..

* Ghi chú:

Cán bộ xử lý hồ sơ liên kết đào tạo đối chiếu hiện trạng hồ sơ của trường với thủ tục, quy trình để đánh dấu và kết luận “P “ vào cột (3) hoặc (4) ở mục I và ghi kết luận xử lý.

Mẫu phiếu theo dõi về thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời