Mẫu phiếu học viên Phiếu học viên - Allavida

Mẫu phiếu học viên Phiếu học viên

Tải về

Mẫu phiếu thông tin học viên

Mẫu phiếu thông tin học viên là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về thông tin học viên tham gia lớp học, khóa đào tạo. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của học viên, thông tin về nghề học… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của cơ sở dạy nghề

Mẫu phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu thông tin học viên như sau:

CQ QUẢN LÝ CẤP TRÊN…….
CSĐT: ………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh
4×6 cm

PHIẾU HỌC VIÊN

(Số: ………………………)

I. THÔNG TIN VỀ HỌC VIÊN (Do học viên ghi)

1. Họ và tên khai sinh (chữ in hoa có dấu): ………..………… Nam, Nữ ……………

2. Sinh ngày: ….. tháng: ….. năm …………… Số CMTND: …………..……………..

3. Nguyên quán: (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố) …………………………

4. Hộ khẩu thường trú (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)…………………..

5. Dân tộc: ………………… Thuộc đối tượng (ghi cụ thể các đối tượng): …………

6. Nghề nghiệp, nơi làm việc hiện nay: …………………; Điện thoại:……………….

7. Trình độ học lực (bậc cao nhất, đã tốt nghiệp: ĐH, CĐ, TC, THPT, THCS)…..…

Xem thêm  Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

8. Khi cần, báo tin cho ai (họ, tên, địa chỉ): ……………..; Điện thoại: ………………

Tôi xin cam đoan những thông tin đã khai là đúng sự thật, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………, ngày…tháng…năm…

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

II. THÔNG TIN VỀ NGHỀ HỌC (Do cơ sở đào tạo ghi)

1. Nghề đào tạo: …………………………………………………………………………

2. Thời gian khóa học:……….. ngày thực học. Bắt đầu từ ngày ….. tháng ….. năm …..

Dự kiến thời gian kết thúc khóa học vào ngày ….. tháng ….. năm …..

3. Địa điểm đào tạo: ……………………………………………..………………………

4. Chuẩn đầu ra (ghi cụ thể những kiến thức, kỹ năng, thái độ người học có được, làm được sau khóa học): ……………………………….

5. Dự kiến nơi làm việc sau khóa học: …………………………………………….……

……….., ngày…tháng…năm…

Người đứng đầu cơ sở đào tạo
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu phiếu thông tin học viên

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời