Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý Phiếu đánh giá phân loại viên chức - Allavida

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý Phiếu đánh giá phân loại viên chức

Tải về

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý năm 2017

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức là cán bộ quản lý. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của viên chức, phần tự đánh giá của viên chức và ý kiến nhận xét của đơn vị tập thể… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2017

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý như sau:

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ……

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương: ……..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

……………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm  Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành Hướng dẫn tính phụ cấp kiêm nhiệm mới nhất

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

………………………………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

……………………………………………………………………………………………………..

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

…………………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

…………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…

Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Xem thêm  Cảm nhận về truyện Tấm Cám ngắn gọn Cảm nhận của anh chị về nhân vật Tấm qua truyện Tấm Cám

……………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời