Mẫu phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học - Allavida

Mẫu phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học

Tải về

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đánh giá… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá đề tài

Mẫu công văn tham gia xét giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học

Mẫu danh mục sản phẩm khoa học và công nghệ dạng kết quả I, II

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ,
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Đánh giá của thành viên Hội đồng (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô):

2.1. Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Xem thêm  Những đồ được mang theo khi đi nhập ngũ 2022 Nên mang theo gì khi đi nhập ngũ?

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.4. Khả năng không trùng lắp của đề tài với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.5. Sản phẩm của đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.6. Địa chỉ ứng dụng và hiệu quả mang lại của đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

2.7. Kinh phí thực hiện đề tài

Đạt yêu cầu □ Hoặc không đạt yêu cầu □

Kết luận chung:

Đề nghị thực hiện □ Đề nghị không thực hiện □

………, ngày…tháng…năm…

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời