Mẫu nhận xét đề kiểm tra học kỳ I Nhận xét đề kiểm tra - Allavida

Mẫu nhận xét đề kiểm tra học kỳ I Nhận xét đề kiểm tra

Tải về

Mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I

Mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I là mẫu bản nhận xét được lập ra để nhận xét về đề kiểm tra của học kỳ I do phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề. Mẫu nhận xét nêu rõ những nhận xét về nội dung, mức độ phù hợp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I tại đây.

Cách ghi nhận xét học bạ lớp 1 theo Thông tư 22

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

Nội dung cơ bản của mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I như sau:

TRƯỜNG ……………

TỔ …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số: ………………..

V/v nhận xét đề kiểm tra học kỳ I cấp ……… năm học …………… do Sở GD&ĐT và Phòng GDĐT ra đề

……………, ngày…tháng…năm….

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ………………….

Nhận xét đề kiểm tra do Sở GD&ĐT và Phòng GDĐT ra đề:

– Về nội dung: Ma trận đề, phân hoá trình độ học sinh, …. Đề ra theo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh?

– Về mức độ chính xác, khoa học, phù hợp với thời gian và tính chất của kỳ kiểm tra?

Xem thêm  Đoàn kết là gì? Vai trò của đoàn kết? Ý nghĩa của tinh thần đoàn kết

1. Nhận xét đề kiểm tra do Sở GD&ĐT ra đề:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét đề kiểm tra do Phòng GDĐT ra đề:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG

Mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời