Mẫu lý lịch cá nhân Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Allavida

Mẫu lý lịch cá nhân Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

Mẫu lý lịch cá nhân

Mẫu lý lịch cá nhân là mẫu bản khai lý lịch cá nhân được dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Mẫu lý lịch nêu rõ thông tin cá nhân, hoàn cảnh cá nhân, hoàn cảnh gia đình… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lý lịch cá nhân tại đây.

Mẫu bản khai lý lịch xin thôi quốc tịch

Bản khai lý lịch xin nhập quốc tịch

Cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất

Mẫu lý lịch cá nhân

Nội dung cơ bản của mẫu lý lịch cá nhân như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)

Họ và tên:…………………………………………………..Giới tính:…………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………….Quốc tịch:……………………………………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………….

Nơi công tác:…………………………………………………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế…………………………………………..

Số……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm cấp:……………………………………………………………………………………..

HOÀN CẢNH CÁ NHÂN

1. Đã làm gì, ở đâu từ năm 15 tuổi đến nay:…………………………………………………………

2. Tình trạng hôn nhân cho đến nay (nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ họ tên, nơi cư trú của người đã kết hôn trước đây, lý do chấm dứt hôn nhân)………………………………………………………………………………………..

Xem thêm  Mẫu đơn đề nghị xét xử ly hôn vắng mặt Mẫu Đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha, mẹ (4) (họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, nơi cư trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Anh chị em ruột (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

……………, ngày….tháng….năm….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời