Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở Kết luận thanh tra - Allavida

Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở Kết luận thanh tra

Tải về

Mẫu kết luận về việc thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở

Mẫu kết luận về việc thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về việc thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở. Mẫu kết luận nêu rõ nội dung kết luận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản thanh tra công tác của đoàn thanh tra Bộ, Sở

Mẫu quyết định thanh tra của Sở giáo dục

Mẫu nhật ký thanh tra kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận về việc thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở như sau:

BỘ (SỞ) GD& ĐT……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./KL- ……….

………… ngày …… tháng ……. năm

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc …………………………
(Dùng chung cho đoàn thanh tra Bộ và thanh tra Sở)

Thực hiện Quyết định thanh tra số ……… /QĐ-……………….. ngày……/….. /… của……………… về thanh tra công tác ………………………. kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm …, từ ngày …../…../…….. đến ngày ngày …../…../…….. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại ………………………………………………………………………
Xét báo cáo kết quả thanh tra …………………………….. ngày …./ …../ ……….. của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Xem thêm  Câu thành ngữ gió chiều nào theo chiều ấy nói về người như thế nào

(Người ra quyết định thanh tra) ……… Kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

………………………………………………………………………………………………….

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

………………………………………………………………………………

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

2. Hạn chế, tồn tại

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG (nếu có)

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Nơi nhận:
– Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có);
– Đối tượng thanh tra;
– Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;
– Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên;
– Lưu: …

(Người ra quyết định thanh tra)
………

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)

Mẫu kết luận về việc thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời