Mẫu kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài Mẫu kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá - Allavida

Mẫu kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài Mẫu kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá

Tải về

Kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài

Kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài. Mẫu bản kế hoạch nêu rõ thông tin nội dung nghiên cứu hồ sơ đánh giá, nội dung khảo sát… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá ngoài

Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Mẫu biên bản kết thúc đánh giá ngoài

Nội dung cơ bản của kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………….

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

…………, ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI

1. Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ trường ………………… đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

3. Đề nghị công nhận hoặc không công nhận trường ………………… đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Xem thêm  Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không 2022? Có các loại hình Hợp tác xã nào ở nước ta hiện nay?

4. Toàn bộ hoạt động tự đánh giá của trường …………………. theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

II. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện

2. Khảo sát sơ bộ

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

3. Khảo sát chính thức

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện

4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện

5. Lấy ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện

6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

…………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm…

DUYỆT CỦA SỞ GDĐT

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

– Sở GDĐT (để b/c);

– Đoàn ĐGN (để th/h);

– Trường được ĐGN;

– Lưu hồ sơ.

Kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá ngoài và mẫu biên bản kết thúc đánh giá ngoài

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời