Mẫu học bạ trung học cơ sở 2022 Học bạ THCS - Allavida

Mẫu học bạ trung học cơ sở 2022 Học bạ THCS

Tải về

Mẫu học bạ trung học cơ sở mới nhất 2021 là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Mẫu học bạ mới nêu rõ thông tin của học sinh, quá trình học tập và kèm theo hướng dẫn ghi học bạ.

1. Mẫu học bạ trung học cơ sở 2022

PHỤ LỤC 1

HỌC BẠ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Kèm theo Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ tên học viên: …………………………………………………………………………………

Trung tâm: ………………………………………………………………………………………..

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………

Số sổ đăng bộ PCGD: ……………../THCS

HƯỚNG SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. Quy đnh chung

– Học bạ học viên được trung tâm quản lý và bảo quản tại trung tâm; đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học, được bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp để thực hiện việc ghi vào Học bạ và thu lại sau khi đã hoàn thành.

– Nội dung trang 1 phải được ghi đầy đủ khi xác lập Học bạ; Giám đốc ký, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Giáo viên môn học

– Ghi điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học viên.

– Khi sửa chữa (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về việc sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm

– Tiếp nhận và bàn giao lại Học bạ học viên với văn phòng trung tâm.

– Đôn đốc việc ghi vào Học bạ điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập của học viên của giáo viên môn học.

– Ghi đầy đủ các nội dung trên trang 1, nội dung ở phần đầu các trang tiếp theo, nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học viên theo từng năm học.

– Ghi kết quả tổng hợp đánh giá; mức đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có); đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với học viên phải rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có).

– Ghi rõ được lên lớp hoặc không được lên lớp; hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chương trình trung học cơ sở; chứng chỉ (nếu có), kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có), khen thưởng (nếu có).

– Ghi nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học viên trong quá trình rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong quá trình rèn luyện và học tập.

4. Giám đốc

Xem thêm  Tổng hợp bài thơ Tết nguyên đán 2022 hay nhất Thơ hay về Tết nguyên đán

– Phê duyệt Học bạ của học viên khi kết thúc năm học.

– Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, ghi Học bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ………………………

Ngày sinh: ……… tháng ……… năm …………………………………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………

Đối tượng: (Con liệt sĩ, con thương binh,…) ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Họ và tên cha: ………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………..

Họ và tên mẹ: …………………………………………. Nghề nghiệp: …………………………..

Họ và tên người giám hộ: …………………………….. Nghề nghiệp: ………………………….

……………..,ngày …… tháng …… năm 20……
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trung tâm, tnh/thành phố

202… -202…

202… -202…

202… -202…

202… -202…

202… -202…

202… -202…

202… -202…

(Dưới đây là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên: ……………………………………… Lớp: ……………. Năm học 202-202

Môn học/Hoạt động giáo dục

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá sau đánh giá lại, rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu đim nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) và chữ kí của giáo viên môn học

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Ngữ văn

Toán

Giáo dục công dân

Lịch sử và Địa lí

Khoa học tự nhiên

Ngoại ngữ

Tin học

Công nghệ

Tiếng dân tộc thiểu số

Hoạt động tập thể

Giáo dục địa phương

………

Trong trang này có sửa chữa ở ……… chỗ, thuộc môn học, hoạt động giáo dục: ……………….

Xác nhn của giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng du)

Họ và tên: ………………………………………… Lớp: ……………. Năm học 202 -202

Học kì

Mức đánh giá

Tng số buổi nghỉ học cả năm học

Mức đánh giá sau đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện trong kì nghhè (nếu có)

– Được lên lớp:

…………………………

…………………………

– Không được lên lớp

…………………………

…………………………

Kết quả rèn luyện

Kết quả học tập

Kết quả rèn luyện

Kết quả học tập

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Nếu là lớp cuối cp thì ghi Hoàn thành hay không hoàn thành chương trình trung học cơ s:

………………………………………………………………………………………

– Chứng chỉ (nếu có): ……………………………………………… Loại …………………………

– Kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có):

………………………………………………………………………………………

– Khen thưởng (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TRONG KÌ NGHỈ HÈ
(Nếu có)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ghi nhận xét vsự tiến bộ, ưu điểm ni bật, hạn chế chủ yếu và những biu hiện ni bật của học viên vkết quả rèn luyện và học tập; những vn đcần quan tâm giúp đỡ thêm trong rèn luyện và học tập)
(Ký, ghi rõ họ tên)

………,ngày …… tháng …… năm 20……
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

2. Mẫu học bạ trung học cơ sở 2021

TRƯỜNG THCS: ……………………………………………………………….

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ và tên học sinh

…………………………………………..

Số sổ đăng bộ PCGD: …………………./THCS

Xem thêm  Mẫu lời ngỏ báo tường 20/11 hay và ý nghĩa Lời ngỏ báo tường 20-11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ và tên:………………………………………………………………. Giới… tính…………………………….

Ngày sinh: …………. tháng …….. năm…………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………………………………………………………………………………..

Đối tượng: (Con liệt sĩ, con thương binh, …)……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha:………………………………………………. Nghề nghiệp:………………………………..

Họ và tên mẹ:……………………………………………….. Nghề nghiệp:………………………………..

Họ và tên người giám hộ:………………………………… Nghề nghiệp:………………………………..

……………. ,ngày ……. tháng …… năm 20……….

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trường, tỉnh/thành phố

202…. – 202…..

202…. – 202…..

202…. – 202…..

202…. – 202…..

202…. – 202…..

202…. – 202…..

202…. – 202…..

(Dưới đây là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên:…………………………….. Lớp:………………………. Năm học 202……. -202………..

Môn học/Hoạt động giáo dục

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá sau đánh giá lại, rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) và chữ kí của giáo viên môn học

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử và Địa lí

Khoa học tự nhiên

Công nghệ

Tin học

Giáo dục thể chất

Nghệ thuật

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung giáo dục của địa phương

Tiếng dân tộc thiểu số…………..

Ngoại ngữ 2 ….

Trong trang này có sửa chữa ở …….. chỗ, thuộc môn học, hoạt động giáo dục: ……………………

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Họ và tên:……………………………. Lớp:………………………..Năm học 202………. -202………..

Học kì

Mức đánh giá

Tổng số buổi nghỉ học cả năm học

Mức đánh giá sau đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện trong kì nghỉ hè (nếu có)

– Được lên lớp:

…………………………..

…………………………..

– Không được lên lớp

…………………………..

…………………………..

Kết quả rèn luyện

Kết quả học tập

Kết quả rèn luyện

Kết quả học tập

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Nếu là lớp cuối cấp thì ghi Hoàn thành hay không hoàn thành chương trình trung học cơ sở:

………………………………………………………………………………………………………….

– Chứng chỉ (nếu có):……………………………………………………………. Loại………………

– Kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………….

– Khen thưởng (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TRONG KÌ NGHỈ HÈ

(Nếu có)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ghi nhận xét về sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học sinh về kết quả rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong rèn luyện và học tập)

(Ký, ghi rõ họ tên)

……….ngày ….. tháng …… năm 202…..

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn sử dụng sổ học bạ

1. Quy định chung

– Học bạ học sinh được nhà trường quản lý và bảo quản trong trường; đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học, được bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp để thực hiện việc ghi vào Học bạ và thu lại sau khi đã hoàn thành.

– Nội dung trang 1 phải được ghi đầy đủ khi xác lập Học bạ; Hiệu trưởng ký, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Giáo viên môn học

– Ghi điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học sinh.

– Khi sửa chữa (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về việc sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm

– Tiếp nhận và bàn giao lại Học bạ học sinh với văn phòng nhà trường.

– Đôn đốc việc ghi vào Học bạ điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập của học sinh của giáo viên môn học.

– Ghi đầy đủ các nội dung trên trang 1, nội dung ở phần đầu các trang tiếp theo, nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học sinh theo từng năm học.

– Ghi kết quả tổng hợp đánh giá; mức đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có); đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với học sinh phải rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có).

– Ghi rõ được lên lớp hoặc không được lên lớp; hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chương trình trung học cơ sở; chứng chỉ (nếu có), kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có), khen thưởng (nếu có).

– Ghi nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong quá trình rèn luyện và học tập.

4. Hiệu trưởng

– Phê duyệt Học bạ của học sinh khi kết thúc năm học.

– Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, ghi Học bạ.

Trên đây Allavida.org đã giới thiệu tới các bạn Mẫu học bạ trung học cơ sở 2022 mới được Bộ giáo dục ban hành.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời