Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mẫu dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận về tình trạng hôn nhân của Công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài - Allavida

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mẫu dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận về tình trạng hôn nhân của Công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài

Tải về

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là văn bản do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ban hành xác nhận về tình trạng hôn nhân của Công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài căn cứ vào đề nghị của công dân, từ đó khẳng định được công dân đó đã kết hôn hay chưa. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu giấy các nhận tình trạng hôn nhân tại đây.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nội dung cơ bản của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của cư dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài như sau, mời các bạn cùng tham khảo:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Tại ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ……… tháng ………. năm ……….

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Xem thêm  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dành công dân cư trú ở nước ngoài) Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Xét đề nghị của ông/bà: …………………………………………………………………………………,

XÁC NHẬN:

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………………………………… Giới tính: …………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………………………………………….. Quốc tịch: …………………

Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ……………………………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Trong thời gian cư trú tại ………………………………………………………………………………..

…… từ ngày ……….. tháng ……….. năm ……………., đến ngày ……….. tháng ……….. năm ………

Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Giấy này được cấp để: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

Vào sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số ……………. Quyển số: ………………..

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời