Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó Giấy ủy quyền

Tải về

Giấy ủy quyền cho hiệu phó là mẫu giấy được hiệu trưởng lập ra để ủy quyền quản lý, quyết định lại cho hiệu phó trong thời gian hiệu trưởng vắng mặt. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin người ủy quyền, người nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó tại đây.

  • Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền
  • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  • Giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

1. Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó số 1

PHÒNG GDĐT ……….

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………….

Số: ……..

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ….tháng ….năm ….

GIẤY ỦY QUYỀN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH ………….

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009

Căn cứ điều 20 Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học.

Căn cứ quy chế dân chủ và quy chế làm việc của trường tiểu học …………..

Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học …………..

Xem thêm  Đầu bút là vũ khí chiến sĩ là thi nhân là ai? Thử tài lịch sử liên quân

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại trường TH …………., chúng tôi gồm có:

I/- Bên ủy quyền:

Ông ………….; Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường TH …………..

Số CMND: ………….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ………………

Điện thoại: ………..

II/- Bên được ủy quyền:

Bà ………….; Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường TH …………..

Số CMND: ………….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ………………

Điện thoại: ………..

III/- Nội dung ủy quyền:

Hiệu trưởng uỷ quyền cho P.Hiệu trưởng được thay mặt cho Hiệu trưởng giải quyết các công việc quản lý khi hiệu trưởng được nghỉ phép đi nước ngoài theo giấy phép số 1062/UBND-NV ngày 17 tháng 6 năm 2019 của UBND huyện ………..

Thời gian đến Thái Lan du lịch hè từ ngày ….tháng ….năm …….đến hết ngày ….tháng ….năm ………

IV/- Cam kết:

Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về nhiệm vụ và hiệu quả công việc.

Bên ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Bên được ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

2. Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó số 2

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ……..

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số: ………….

………., ngày…tháng…năm…

GIẤY UỶ QUYỀN

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………..

Thực hiện Quyết định số ……………………. ngày ……………….. của Phòng GD&ĐT ……………………… về việc kiểm tra công tác quản lí đối với Trường …………………… và công văn số …………………… ngày ……………… của Phòng GD&ĐT về việc triệu tập dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ra đề kiểm tra cuối HK1 tại Sở GD&ĐT (có văn bản triệu tập đính kèm).

Xem thêm  Tất toán tài khoản tiết kiệm online Vietinbank như thế nào? Hướng dẫn tất toán tài khoản tiết kiệm online Vietinbank

Theo đó, tôi sẽ đi công tác liên tục từ ngày ………………. đến hết ngày ………….

Trong những ngày tôi đi công tác tôi uỷ quyền như sau:

– Người được uỷ quyền: …………………………………………………………………..

– Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

– Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Ông ………………………… sẽ thay tôi giải quyết toàn bộ công việc của nhà trường (theo Quy chế làm việc của trường) trong thời gian tôi đi công tác.

Đề nghị các cơ quan, các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh khi đến trường liên hệ công việc thì gặp ông ……………. để được giải quyết theo yêu cầu.

Giấy uỷ quyền này có giá trị từ ngày ………………. đến hết ngày ……………..

Nơi nhận:

– Trang thông tin điện tử của trường;

– CB, GV, NV (Email);

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời