Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi - Allavida

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Tải về

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi là mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi. Mẫu giấy thỏa thuận nêu rõ thông tin của người giám hộ trẻ, thông tin của trẻ được nhận làm con nuôi, thông tin của người nhận nuôi trẻ và có sự xác nhận của cơ quan chính quyền xã nơi người giám hộ thường trú. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi tại đây.

Mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Nội dung cơ bản của mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Chúng tôi/Tôi là:…………………………………………………………………………………………

Cha mẹ đẻ/Người giám hộ có tên dưới đây:

Họ và tên Ông
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú (1)

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

Xem thêm  Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con mới nhất

(Tên Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng): …………………………………………………………….

Người đại diện: ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: …………………………………………………………….

Số: ………………………………………………………………………………………………………..

Cấp tại: …………………. ngày……………. tháng……….. năm……..

Đồng ý cho trẻ em dưới đây:

Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính: ……………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: …………………………. Quê quán: ………………

Nơi thường trú/Tạm trú: ……………………………………………………………………………..

Làm con nuôi của Ông, Bà (Ông/Bà): …………………………………………………………….

Họ và tên Ông
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú (1)

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

Lý do đồng ý cho trẻ làm con nuôi: ……………………………………………………………….

Chúng tôi (Tôi) xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thỏa thuận của mình.

………, ngày…tháng….năm…..

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của Cha mẹ đẻ/Người giám hộ hoặc nơi có Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

…………, ngày …… tháng …… năm …..

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguời làm Giấy thỏa thuận (4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ý kiến của người được nhận làm con nuôi từ 9 tuổi trở lên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời