Mẫu giấy cử người giám hộ Giấy cử người giám hộ - Allavida

Mẫu giấy cử người giám hộ Giấy cử người giám hộ

Tải về

Mẫu giấy cử người giám hộ

Mẫu giấy cử người giám hộ là mẫu giấy được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để cử người giám hộ. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của người cử giám hộ, quan hệ với người cần giám hộ, lý do cử giám hộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy cử người giám hộ tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ

Mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ – Bản sao

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Mẫu giấy cử người giám hộ

Nội dung cơ bản của mẫu giấy cử người giám hộ như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ

Kính gửi: ……………………………………………………..

Họ và tên người cử giám hộ: ……………………………………….Giới tính:………………………..

Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………….Quốc tịch:……………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người cần được giám hộ:………………………………………………………………….

Cử người có tên dưới đây:

Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………………………………….Giới tính:……………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………………………………..Quốc tịch:…………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………………………..

Lý do cử giám hộ:…………………………………………………………………………………………

Đề nghị………………………………………………………………….. đăng ký.

Xem thêm  Mẫu tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn Tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn
……………., ngày….tháng….năm….

Ý kiến của người được cử làm giám hộ

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Người cử giám hộ (1)

Chú thích:

(1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời