Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục - Allavida

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục

Tải về

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài. Mẫu giấy nêu rõ nội dung chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Mẫu quyết định cho phép tổ chức hoạt động giáo dục

Mẫu đơn đăng ký hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài như sau:

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ..(1)..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/……..

…………., ngày ….. tháng ….. năm……..

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Đăng ký lần (thay đổi) ………: ngày … … tháng … …. năm … …

Xem thêm  Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Vai trò của hợp đồng lao động

1. Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện giáo dục:

Tên bằng tiếng Việt: ……………………………..(2)………………………………………………….

Tên bằng tiếng nước ngoài: …………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………..(3)…………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Tel: ………………………… Fax: ……………………. Email: …………………………………

2. Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Tên bằng tiếng Việt: …………………………………(4)…………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ và thông tin liên hệ trụ sở Văn phòng đại diện:

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Nhân sự làm việc tại Văn phòng đại diện

a) Trưởng Văn phòng đại diện:

Họ và tên: ………………………(5)……………… Giới tính (Nam, nữ): ……………………..

Sinh ngày ……. tháng ……….. năm ………………………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: …………………………………………………………………………….

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ………………………………..……. do: …………… cấp ngày ……… tháng ……. năm …….. tại ………………………………….

b) Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện: …………. (6) …………………………

5. Nội dung hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Thời hạn hoạt động: ……………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:
– ……………………;
– ……………………;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, …………..

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

(2) (4) (5) Ghi bằng chữ in hoa;

(3) Ghi tên nước ban hành pháp luật theo đó tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài được thành lập;

(6) Số lượng, cơ cấu người nước ngoài, người Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện.

Xem thêm  Phải làm gì khi người lạ chuyển tiền nhầm tài khoản 2022? Người lạ chuyển tiền vào tài khoản thì nên làm gì?

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời