Mẫu đơn xin xét học phần tương đương Đơn xin xét học phần tương đương - Allavida

Mẫu đơn xin xét học phần tương đương Đơn xin xét học phần tương đương

Tải về

Mẫu đơn xin được xét học phần tương đương

Mẫu đơn xin được xét học phần tương đương là mẫu đơn được lập ra để xin được xét học phần tương đương. Mẫu đơn nêu rõ người làm đơn, học phần xin được xét… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần

Đơn đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết

Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được xét học phần tương đương như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————–

ĐƠN XÉT HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG

Kính gửi: – ……………………………………….

Tôi tên: …………………………………………………; MSSV: …………………..

Ngày tháng năm sinh……………………………………; Nam/Nữ: ……………..

Lớp/Ngành:……………………….………………………; Khóa ……………………

Nay tôi làm đơn này xin xét tương đương học phần, cụ thể như sau:

Học phần trong chương trình đào tạo

Học phần xét tương đương

TT

MSHP

Tên môn

TC

TT

MSHP

Tên môn

TC

……………, ngày…tháng…năm…

XÁC NHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

TRƯỞNG BỘ MÔN

DUYỆT TRƯỞNG KHOA

Mẫu đơn xin được xét học phần tương đương

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Thủ tục và chi phí đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip

Trả lời