Mẫu đơn xin rút tín chỉ Đơn xin rút tín chỉ - Allavida

Mẫu đơn xin rút tín chỉ Đơn xin rút tín chỉ

Tải về

Mẫu đơn xin rút tín chỉ

Mẫu đơn xin rút tín chỉ là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới phòng đào tạo, ban giám hiệu nhà trường để xin về việc được rút tín chỉ cho kỳ học tới. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của học sinh, sinh viên làm đơn, lý do xin rút và số lượng tín chỉ xin rút… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin rút tín chỉ tại đây.

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo thông tư 22

Mẫu đơn xin rút tín chỉ

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin rút tín chỉ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ

Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường ……………………………….

Em tên là:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………./………./…………………………………… Mã SV:……………………………..

Sinh viên lớp:……………………… Khoa:……………………………………………………………….

Lý do rút tín chỉ: (đánh dấu “X” vào ô vuông)

Học lực yếu Trùng thời khóa biểu

TT

Tên học phần rút

Nhóm HP

Số TC

Ghi

chú

1

2

3

Tổng số tín chỉ rút:

Tổng số tín chỉ đã đăng ký:

Tổng số tín chỉ còn lại sau khi rút:

………………………………

………………………………

……………………………….

Em làm đơn này kính mong Phòng Đào tạo và Giáo viên chủ nhiệm cho phép em được rút bớt các học phần trên.

…………, ngày….tháng……năm…..

Xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Sinh viên chỉ được rút tối đa 03 học phần

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Mẫu đơn xin vào học nội trú Đơn xin vào học nội trú

Trả lời