Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an Đơn xin kết hôn trong ngành công an - Allavida

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an Đơn xin kết hôn trong ngành công an

Tải về

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an là mẫu đơn xin được cá nhân lập ra để xin được kết hôn trong ngành công an. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin của hai người kết hôn, chức vụ và đơn vị làm việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an tại đây.

Thủ tục đăng ký kết hôn với chiến sĩ công an nhân dân

Thủ tục đăng ký kết hôn với chiến sĩ quân đội và những điều cần biết

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN KẾT HÔN

Kính gửi: ……………………………………………..

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……. tháng ….. năm ….. Dân tộc: ………………. Tôn giáo: ………………………

Cấp bậc: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

Tạm trú: …………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân: ……………………………………………………………………………………..

Qua quá trình tìm hiểu cô ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……….. tháng … năm ….. Dân tộc: …………………. Tôn giáo: ……………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan đơn vị: ……………………………………………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………

Thường trú: …………………………………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân: ………………………………………………………………………………………

Xem thêm  Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Họ tên cha: ……………………………….., sinh năm: ……………… nghề nghiệp: ………………

Họ tên mẹ: ……………………………., sinh năm: …………., nghề nghiệp: ………………………

Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô ……………………………………. thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm…
TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NAM
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời