Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội - Allavida

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Tải về

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội là mẫu đơn được cá nhân sinh viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng chế độ chính sách về việc xin được hưởng trợ cấp xã hội. Mẫu nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình – Mẫu số 1

Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội

Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội như sau:

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi: Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng chế độ chính sách

Tôi tên là:………………………………………………….Ngày sinh:………………………………….

là sinh viên năm thứ:…………….Lớp:……………………Ngành:……….………………………..

Mã sinh viên:…………………Khoa:…………………….Trường Đại học………………………

Thuộc đối tượng ưu tiên:.…………………………………….……………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng các chế độ chính sách xem xét cho tôi được hưởng trợ cấp xã hội năm học ……………………………………………..

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng.

Xem thêm  Danh sách ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước 2022 Các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước hiện nay

Xin chân thành biết ơn.

…………….., ngày….tháng….năm….
Người viết đơn

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường ……………………

– Phòng Công tác sinh viên

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh ngày…..tháng…… năm………

Hiện là HS/SV lớp: ………………… Khoa: ………………………. Niên khoá 20…… – 20……….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của Trường xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp xã hội do tôi thuộc đối tượng chính sách ……………….

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. ………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan:

– Chỉ xin trợ cấp xã hội một nơi theo tiêu chuẩn Nhà nước tại Trường ……………

– Nộp đầy đủ và đúng hạn các giấy tờ theo quy định để Hội Đồng xét duyệt.

– Nếu tôi tự ý nghỉ học, tôi phải bồi thường lại toàn bộ kinh phí đã nhận.

………………, ngày….tháng….năm….
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời