Mẫu đơn đề nghị chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài Đơn đề nghị chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ - Allavida

Mẫu đơn đề nghị chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài Đơn đề nghị chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Tải về

Mẫu đơn xin chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài

Mẫu đơn xin chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để xin được chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xin chấm dứt, lý do chấm dứt… Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đề án thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu báo cáo kết quả đào tạo thường xuyên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Chấm dứt liên kết đào tạo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Kính gửi: ……….(1)…………

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết, gồm:

Xem thêm  Wibu là gì? Tại sao gọi là Wibu?

Bên Việt Nam …………………………………….(2)………………………………………………

– Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

– Fax: ………………………………………………………………………………………………………………….

– Website: …………………………………………………………………………………………………………….

Bên nước ngoài: ………………………………(3)………………………………………………………..

– Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………….

– Fax: …………………………………………………………………………………………………………………..

– Website: …………………………………………………………………………………………………………….

đã được cho phép thực hiện liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với nước ngoài theo Quyết định số: …………………..(4)…………………….

Đề nghị…. (1)… phê duyệt chấm dứt liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với nước ngoài nêu trên kể từ ngày …tháng… năm …

Lý do đề nghị: …………………………………………………………………………………………………….

Trách nhiệm các bên liên kết khi chấm dứt:…………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tài liệu gửi kèm theo gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết kèm theo các minh chứng về quá trình tổ chức, thực hiện liên kết trong thời gian được cấp phép;

2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết (bản tiếng Anh và bản tiếng Việt);

3. Kiến nghị các nội dung (nếu có) trong Quyết định phê duyệt chấm dứt và giải trình.

Bên Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Bên nước ngoài
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Xem thêm  Minh chứng đánh giá điều kiện bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với giáo viên tiểu học Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan đã cấp phép liên kết;

(2) Tên cơ sở, tổ chức giáo dục Việt Nam;

(3) Tên cơ sở, tổ chức nước ngoài;

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.

Mẫu đơn xin chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời