Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Đơn đăng ký đề tài NCKH - Allavida

Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Đơn đăng ký đề tài NCKH

Tải về

Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải gồm nhiều thông tin về đề tài, thời gian thực hiện, giáo viên hướng dẫn, sinh viên tham gia đề tài, nội dung của đề tài… Đây là mẫu đơn dùng để đăng ký đề tài khoa học dùng trong hệ thống trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước. Mời các bạn tham khảo.

Đơn xin xác nhận là sinh viên

Mẫu Báo cáo tình hình lớp sinh viên

Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………………

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM ………..

1. TÊN ĐỀ TÀI

2. MÃ SỐ

Thuộc lĩnh vực nghiên cứu: (Sinh viên tự ghi theo danh mục lĩnh vực nghiên cứu công bố hàng năm tại kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học):

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN ___ tháng

4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (trưởng nhóm sinh viên)

Họ và tên: ………………………………………… Mã số sinh viên:

Khoa: ………………………………………… Năm học:…………………………

Địa chỉ nhà: …………………………………………

Điện thoại nhà: ……….. Di động: …………. Email: …………………………

5. NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Họ và tên: ……………………………………………

Khoa: …………………………………………………

Điện thoại DĐ: ………………………………… Email:………………………….

6. SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Họ và tên

Mã số sinh viên

Nội dung nghiên cứu dự kiến được giao

Chữ ký

7. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU

(Cho biết vì sao nảy sinh ý tưởng nghiên cứu?)

8. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

(Ý tưởng này được triển khai nghiên cứu sẽ giải quyết vấn đề gì? Đề tài này nghiên cứu đối tượng gì? Nghiên cứu những khía cạnh nào của đối tượng? Trong khoảng thời gian nào, trong phạm vi lãnh thổ nào,…?)

9. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

Để nghiên cứu, đề tài này dự định sẽ dựa vào những lý thuyết cụ thể nào? Đã có những nghiên cứu nào tương tự hoặc gần giống mà đề tài có thể dựa vào đó để học tập các thức nghiên cứu.

10. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

(Dự kiến dùng phương pháp gì để thực hiện triển khai ý tưởng? Các phương pháp có thể được sử dụng là: phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, mô tả, tổng hợp, phỏng vấn điều tra, khảo sát, định tính, định lượng…)

11. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI

(Trình bày đề cương sơ bộ, qua đó có thể biết nội dung nghiên cứu gồm mấy phần? các công việc cụ thể là như thế nào?)

12. TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Liệt kê các tài liệu tham khảo đã sử dụng để hình thành đề cương này)

13. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

(Dự kiến các công việc thời gian cần thiết để thực hiện nghiên cứu)

14. ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU

(Nếu được triển khai nghiên cứu kết quả dự kiến đạt được như thế nào? Kết quả đó đem lại lợi ích gì? Cho ai?)

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Tổng kinh phí thực hiện đề tài: đồng,

Trong đó từ:

– Nguồn trường ……………. …………….. đồng

– Các nguồn kinh phí khác ……………… đồng

Ngày __ tháng __ năm_

Chủ nhiệm đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày __ tháng __ năm_

Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày __ tháng __ năm_

Lãnh đạo đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày __ tháng __ năm_

Phòng HT&QLKH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Lời bài hát Do It For FLY Team - Binz x Kellie Lyric Do It For FLY Team

Trả lời