Mẫu di chúc Mẫu di chúc khi một trong hai vợ chồng đã mất - Allavida

Mẫu di chúc Mẫu di chúc khi một trong hai vợ chồng đã mất

Tải về

Mẫu di chúc – Bản di chúc khi một trong hai vợ chồng đã mất

Mẫu di chúc – Bản di chúc khi một trong hai vợ chồng đã mất di chúc để lại tài sản cho con cái, người thân. Mẫu di chúc theo quy định pháp luật gồm thông tin về người viết di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập và các vấn đề khác liên quan.

Mẫu di chúc viết tay 2015

Thủ tục nhận lưu giữ di chúc

Thủ tục lập di chúc

Mẫu di chúc được hoatieu.vn giới thiệu để gửi đến các bạn tham khảo dưới đây:


Bản di chúc mới nhất

Nội dung Mẫu giấy di chúc được hoatieu.vn trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây tuy nhiên Mẫu Di chúc được hoatieu.vn giới thiệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư và liên hệ văn phòng công chứng trước khi thực hiện thủ tục lập Di chúc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố/Quận/Huyện………. – địa chỉ tại ………………

Xem thêm  Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương 2021 Đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………………………………

Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của vợ chồng cho con có nội dung như sau:

I -Tài sản để lại cho người thừa kế:

Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ………………………………., đã chết năm……..) là đồng sở hữu toàn bộ 03 khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:

1. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+ Thửa đất được quyền sử dụng:

– Thửa đất số: ………………………………………Tờ bản đồ số: …………………………………………………

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích: …………..m²(…………………………………………………………………………………mét vuông)

– Hình thức sử dụng:

  • Sử dụng riêng: …………………………..m²(………………………………………………….. mét vuông)
  • Sử dụng chung:………….. m²

– Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………

+ Tài sản gắn liền với đất:

– Theo Giấy chứng nhận: ………………………….; DTXD: ……………….m²; DTSD: …………………m²

2. Nhà đất tại: …………………………………………………………………………………với các đặc điểm sau:

+ Thửa đất được quyền sử dụng:

– Thửa đất số: …………………………………….Tờ bản đồ số:………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất:…………………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích: ……………..m² (…………………………………………………………………………………..mét vuông)

– Hình thức sử dụng:

  • Sử dụng riêng: ……………..m² (…………………………………………………………………..mét vuông)
  • Sử dụng chung:…………… m² (…………………………………………………………………..mét vuông)

– Mục đích sử dụng:…………………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn sử dụng:…………………………………………………………………………………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………

+ Tài sản gắn liền với đất:

– Theo Giấy chứng nhận: ………………………….; DTXD: …………….m²; DTSD: ………………m²

Xem thêm  Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

3. Nhà đất tại: với các đặc điểm sau:

+ Thửa đất được quyền sử dụng:

– Thửa đất số: ……………………………………..Tờ bản đồ số:…………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………………………………………………..

– Diện tích:…………… m² ( ……………………………………………………………………………………..mét vuông)

– Hình thức sử dụng:

  • Sử dụng riêng: …………..m² (……………………………………………………………………… mét vuông)
  • Sử dụng chung:………….m² (……………………………………………………………………….mét vuông)

– Mục đích sử dụng:………………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn sử dụng:………………………………………………………………………………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………

+ Tài sản gắn liền với đất:

– Theo Giấy chứng nhận: ………………………….; DTXD: …………….m²; DTSD: ………………m²

Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân chia toàn bộ phần tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi (ông/bà – …………[đã chết]) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo kỷ phần như sau:

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời