Mẫu danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú Danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú - Allavida

Mẫu danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú Danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú

Tải về

Mẫu bảng danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú

Mẫu bảng danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú. Mẫu nêu rõ thông tin học sinh, trường… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú

Mẫu đơn xin vào học lớp 6

Đơn xin học bán trú

Nội dung cơ bản của mẫu bảng danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú như sau:

Phòng Giáo dục Đào tạo huyện (thị xã, TP):…………..

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ BÁN TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH NĂM HỌC…..

TT

Tên trường/ Họ và tên học sinh

Lớp

Địa chỉ thường trú (thôn, xã)

Thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại văn bản (1)

Nơi ở bán trú (1)

Số tháng học bán trú (tháng)

Nhu cầu hỗ trợ kinh phí (nghìn đồng)

Tổng số

Trong đó

Tại trường

Ngoài trường

Tiền ăn

Tiền ở

A

Các trường công lập thuộc cấp huyện quản lý

I

Trường…

1

Học sinh A

2

Học sinh B

3

………

II

Trường……

1

2

B

Các trường công lập thuộc cấp quản lý
…………..

1

………….

C

Các trường ngoài công lập trên địa bàn

I

Trường………

1

2

…………, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

Xem thêm  Đáp án tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng XIII trong thanh niên Việt Nam

Chú thích:

(1) Ghi số 1 vào các dòng họ tên học sinh và cột tương ứng

Mẫu bảng danh sách và kinh phí đề nghị phê duyệt thực hiện chế độ hỗ trợ bán trú

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời