Mẫu biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục Biên bản vi phạm hành chính - Allavida

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục Biên bản vi phạm hành chính

Tải về

Mẫu biên bản ghi chép vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục

Mẫu biên bản ghi chép vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung vi phạm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Cách lập biên bản vi phạm hành chính

Mẫu biên bản vi phạm hành chính

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục như sau:

BỘ (SỞ) GD& ĐT….…
ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………../BB-VPHC

………………..… ngày …. tháng….năm

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Về lĩnh vực giáo dục

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ………., tại …………………………………………….

Chúng tôi gồm:…………………………………………………………………………………………………….

1. Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………………

2. Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của: Ông (bà)……………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với: ………………

Đại diện là Ông (Bà): …………………….………., Chức vụ: ………………………………………….

Ngày … tháng … năm sinh ………… Quốc tịch: …………………………………………………………

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Giáo dục

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm  Đáp án cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: …………………………….

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp: …………………………………………………………………..

Đã có các hành vi vi phạm hành chính: ……………………………………………………………………

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm ……, Khoản …… ., Điều ….., Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:……………………………………………………………………………………

Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi giờ … ngày … tháng … năm ………, gồm 02 trang, được lập thành 02 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do không ký biên bản: ……………………………………………………………………………………….

Xem thêm  Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung? Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2

Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày … tháng … năm ………. để thực hiện quyền giải trình.

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi chép vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời