Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Biên bản thanh lý hợp đồng - Allavida

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Biên bản thanh lý hợp đồng

Tải về

Mẫu biên bản về việc thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu biên bản về việc thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thanh lý hợp đồng. Mẫu nêu rõ nội dung thanh lý… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp bộ

Mẫu biên bản kiểm phiếu họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ

Mẫu phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày …… tháng …….. năm 20……..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: ……………………….

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ ……….. (Ghi các văn bản đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ)

Xem thêm  Cách giao và chấm bài tập cho học sinh trên Azota Hướng dẫn sử dụng phần mềm Azota

Căn cứ Hợp đồng……….số………..ngày…………….

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên đặt hàng (Bên A) là: Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Do Ông/Bà ……………………………………………………………………………………….

– Chức vụ: ……………………………………………..làm đại diện.

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………. Email:…………………………………………………

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B):

a) Tổ chức chủ trì đề tài:

– Do Ông/Bà: …………………………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………. làm đại diện.

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………. Email:………………………………………………….

– Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………

– Tại: …………………………………………………………………………………………………

b) Chủ nhiệm đề tài:

– Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………. Email:…………………………………………..

Cùng thỏa thuận và thống nhất thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ số……..ngày …..với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với trường hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ hoàn thành

1. Bên B đã hoàn thành việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (sau đây gọi tắt là đề tài) “(ghi tên đề tài)”, theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài được Bên A phê duyệt và…. (ghi các văn bản điều chỉnh khác – nếu có).

Thời gian thực hiện đề tài là … tháng, từ tháng… năm 200… đến tháng … năm 200…

2. Bên A đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài ngày….tháng…..năm 20…..(Kèm theo Bản sao Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp bộ và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ).

Xem thêm  Mẫu kịch bản Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức 2021 Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công chức viên chức

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Thuyết minh đề tài và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng số …. (Kèm theo Danh mục liệt kê).

4. Bên A giao cho bên B lưu giữ các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,….) (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết)

Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức việc thực hiện đề tài “(ghi tên đề tài)”, theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài được Bên A phê duyệt và…. (ghi các văn bản điều chỉnh khác – nếu có).

Thời gian thực hiện đề tài là … tháng, từ tháng… năm 200… đến tháng … năm 200…

2. Đề tài “(ghi tên đề tài)” được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định đình chỉ (hoặc dừng) thực hiện đề tài hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên B đã thực hiện).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu và các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,….) phù hợp với khối lượng công việc đã được xác minh là hoàn thành – nếu có (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).

Điều 2. Xử lý tài chính của đề tài

Đối với đề tài hoàn thành:

1. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài là:……triệu đồng;

2. Kinh phí Bên B đề nghị và đã được Bên A chấp nhận quyết toán là:… triệu đồng.

Xem thêm  Mẫu nhận xét môn Hoạt động trải nghiệm tiểu học theo Thông tư 27 Cách ghi nhận xét học bạ môn Hoạt động trải nghiệm theo Thông tư 27

Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài là: ….. triệu đồng;

2. Kinh phí bên B đã sử dụng đề nghị quyết toán là: ….. triệu đồng;

3. Kinh phí được bên A chấp nhận quyết toán là:….. triệu đồng;

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Đến nay Bên B đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (Kèm theo văn bản xác nhận).

Điều 3. Xử lý tài sản của đề tài (áp dụng cho đề tài hoàn thành và không hoàn thành)

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho tổ chức chủ trì đề tài để quản lý và sử dụng.

(Kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức chủ trì đề tài).

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành 5 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.

BÊN B
(Bên nhận đặt hàng)
Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

BÊN A
(Bên đặt hàng)
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu biên bản về việc thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời